Ga naar de inhoud

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoek Sint Teunislaan – Eekbrouwersweg

De gemeenteraad heeft voor het bouwvoornemen het bestemmingsplan Hoek Sint Teunislaan – Eekbrouwersweg gewijzigd vastgesteld. Daarmee kan de gemeentet medewerking verlenen aan de bouw van een woongebouw op de west-hoek Sint Teunislaan – Eekbrouwersweg. Op dit terrein was voorheen de GGD en later Minitopia gevestigd. Het project voorziet in de bouw van 70 huur appartementen voor de sociale sector.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd:

  • Het bouwblok op de verbeelding is 2,5 meter naar de Sint Teunislaan opgeschoven;
  • Voor de plaatsing van balkons aan het gebouw zijn op de verbeelding en in de regels, binnen de bestemming ‘Wonen’ en ‘Groen’ een specifieke bouwaanduiding opgenomen waarbinnen balkons van maximaal 2 meter diep zijn toegestaan;

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.