Ontwerpbestemmingsplan Vinkelsestraat 84, Vinkel

Met dit ontwerp bestemmingsplan wordt het voormalig agrarisch bedrijf (intensieve veehouderij) beëindigd en het perceel getransformeerd naar een recreatieve functie, ondergeschikte zorg en twee woonbestemmingen. Een deel van deze activiteiten waren al als nevenfunctie aanwezig en zullen verder worden geïntensiveerd. De bestaande tweede bedrijfswoning wordt een reguliere burgerwoning en er komt per saldo nog 1 nieuwe burgerwoning bij.Kaartje ligging Vinkelsestraat 84

De planlocatie is gelegen aan de oostelijke rand van de gemeente ’s-Hertogenbosch in de kern Vinkel. Het plangebied betreft zowel het bebouwde perceel plaatselijk bekend Vinkelsestraat 84, 84a en 84b als het tegenover gelegen onbebouwde agrarische perceel.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Hieruit volgt dat voor dit plan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 27 december 2023 zes weken in te zien.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling reageren.

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 14856155.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij Marion van de Ven van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. 06-46971380 (maandag t/m donderdag).

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

U vindt de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.