Vastgesteld bestemmingsplan Vinkelsestraat 86 te Vinkel

Situatietekening plangebied Vinkelsestraat 86 VinkelOp het perceel Vinkelsestraat 86 wordt het niet-agrarisch bedrijf beëindigd en omgezet naar een woonbestemming. Daarbij wordt de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij gesplitst, waardoor er één woning wordt toegevoegd. Tevens vindt een goede landschappelijke inpassing plaats, zoals hieronder wordt aangegeven.

Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 28 maart 2023 ongewijzigd vastgesteld.

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Vinkelsestraat 86 te Vinkel’ kunt u vanaf 11 april 2023 zes weken op internet en op het stadskantoor tijdens de beroepstermijn inzien. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt de stukken ook op inzien op de website van Ruimtelijke Plannen. Hier kunt u ook de oorspronkelijke bestanden vinden.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig met een zienswijze tot de raad te wenden.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.