Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW. U kunt bijzondere bijstand digitaal aanvragen. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand hebt u DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de uitleg over het aanvragen van een DigiD op de website van DigiD.

Bent u bewindvoerder?

Wilt u namens een cliënt een aanvraag indienen? Dit kan digitaal. Maak gebruik van eHerkenning om in te loggen.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand krijgen?

 • U staat ingeschreven in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een laag inkomen.
 • Uw vermogen (zoals spaargeld, dure bezittingen, een auto) is niet hoger dan:
  • € 7.575,00 voor alleenstaanden
  • € 15.150,00 voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden
 • Uw kosten zijn aantoonbaar, onvoorzien en nodig.
 • U moet de kosten maken vanwege bijzondere of dringende omstandigheden.
 • Uw kosten worden niet op een andere manier vergoed.

Bewijsstukken

Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben we bewijsstukken nodig. Hiermee toont u aan dat u recht heeft op Bijzondere Bijstand. De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Een aantal van deze bewijsstukken zijn verplicht. Zonder deze documenten kunnen we uw aanvraag niet doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan rekeningen, een afschrift van uw bankrekening, uw inkomen en een overzicht van uw vermogen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor verschillende kosten. Hieronder vindt u een korte toelichting per soort én welke (verplichte) bewijsstukken u nodig heeft voor een aanvraag. Bekijk deze informatie vóórdat u met de digitale aanvraag start of een telefonische intake afspreekt. Hoe beter u zich voorbereid, hoe sneller wij uw aanvragen kunnen behandelen.

Alarm voor personen

Moet u een eigen bijdrage betalen voor personenalarmering? Dan kunt u een vergoeding vragen voor de aansluitkosten en het maandelijkse abonnement (hiervoor geldt een maximum). Is er een medische noodzaak voor alarmering? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten misschien. Vraag dit eerst even na.

Verplichte bewijsstukken

 • Een factuur van de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld Vivent
 • Een toekenning of afwijzing van de zorgverzekeraar

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij betaalbewijzen nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Bewindvoerders-, mentorschaps- of curatelekosten

Heeft u een mentor of staat u onder curatele? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding voor de maandelijkse kosten. U moet in het bezit zijn van een beschikking van de rechter. Voor deze aanvraag heeft u verder geen verplichte bewijsstukken nodig.

Bewijsstukken

 • Beschikking rechtbank
 • Factuur van de kosten
 • Bewijsstuk waarin staat dat de bewindvoerder een hogere beloning in rekening mag brengen bij de cliënt i.v.m. problematische schulden

 

Wij kunnen u sneller helpen als u in ieder geval één van bovenstaande bewijsstukken aanlevert. Heeft u deze niet, dan kunt u alsnog de aanvraag doen.

Energiekosten

Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag of is het niet voldoende? En kunt u de hoge energierekening niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor uw energiekosten. U kunt hierover contact opnemen met Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) via (073) 615 51 55.

We kijken onder andere naar uw draagkracht. En hoe u de eventuele energietoeslag en een mogelijke compensatie van het Tijdelijke Noodfonds Energie hebt ingezet. We hebben mogelijk verschillende stukken van uw energiemaatschappij nodig. Voor deze bijstand bij gestegen energiekosten moet u altijd een telefonische intake plannen. Een digitale aanvraag is dus niet nodig.

Verplichte bewijsstukken

 • Laatste eindafrekening van de energieleverancier (van uw huidige woning).
 • Rekening van laatste termijnbedrag indien dit niet duidelijk blijkt uit de laatste eindafrekening.
 • De twee laatste bankafschriften waarop de betaling van de energiekosten aan de energieleverancier staat.

 

U heeft als huurder geen zelfstandig energiecontract

 • De laatste eindafrekening via uw verhuurder

 

U woont nog maar kort in uw huidige woning

 • Het nieuwe contract van uw energieleverancier

 

Het eindbedrag is verhoogd na de laatste eindafrekening

 • Brief of e-mail van de energieleverancier waarin dit wordt vermeld

 

Eventueel nog aanleveren:

 • Een rekening van het oude termijnbedrag
 • Het oude energie/gascontract
 • De oude eindafrekening

Dieet

Moet u een medisch noodzakelijk dieet volgen waar extra kosten aan verbonden zijn? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van deze extra kosten. Niet ieder dieet brengt extra kosten met zich mee. Als u bijvoorbeeld diabetes heeft, en daardoor andere producten moet gaan eten, valt dat niet altijd onder een vergoeding. Twijfelt u of uw dieet in aanmerking komt? Vraag het dan eerst even na en bel ons via  (073) 615 51 55.

Verplichte bewijsstukken

 • Verklaring van een specialist waaruit de noodzaak van het dieet blijkt
 • Verklaring waaruit blijkt wanneer de diagnose is gesteld

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook als zelfstandige werkt.

Incontinentie (was- en slijtagekosten)

Incontinentie kan kosten met zich meebrengen als gevolg van slijtage of veelvuldig wassen. Het kan zijn dat u recht hebt op een vergoeding. U moet dan wel eerst een afspraak maken bij een incontinentieverpleegkundige. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner  die ook als zelfstandige werkt

Individuele inkomenstoeslag

Dit is een extra bedrag als u minimaal drie jaar achtereen moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau zónder dat er vooruitzicht is op een beter inkomen. Deze ondersteuning is er voor mensen vanaf 21 tot de AOW-leeftijd van 67 jaar. Dit geldt ook voor mensen die een laag inkomen hebben uit werk. Meer informatie is te vinden op de pagina Individuele inkomenstoeslag.

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook als zelfstandige werkt

Inrichtingskosten woning

Staat u voor een onverwachte en noodzakelijke verhuizing waarvoor u niet hebt kunnen sparen? En kunt geen (sociale) lening afsluiten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage voor de stoffering en inrichting van de nieuwe woning. U kunt deze kosten niet digitaal aanvragen. Wij vragen u om telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij uw situatie kunnen bespreken en kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. Bel hiervoor naar (073) 615 51 55.

Moet u verhuizen vanwege medische redenen? Dan vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Wmo. Bel hiervoor naar KOO via (073) 206 88 88.

Maaltijdvoorziening

Woont u zelfstandig maar kunt u niet zelf uw warme maaltijd bereiden omdat u op leeftijd bent? Of omdat u een beperking hebt? Mogelijk hebt u recht op een tegemoetkoming voor een maaltijdvoorziening. Bijvoorbeeld van Vivent, Uitgekookt of Tafeltje Dekje. Wij vergoeden maximaal € 4,- per warme maaltijd per dag.

Verplichte bewijsstukken

 • Factuur van de maaltijdservice
 • Schriftelijke verklaring waarom gebruik wordt gemaakt van een maaltijdservice

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook als zelfstandige werkt

Pedicure

Is er een medische noodzaak voor bezoek aan een pedicure? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten. Voor podotherapie bij diabetes declareert u de kosten bij uw zorgverzekeraar.

Verplichte bewijsstukken

 • Verklaring van een specialist waaruit de noodzakelijke frequentie van de behandelingen blijkt
 • Factuur van de gemaakte kosten

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook als zelfstandige werkt

PGB – kosten bij bewindvoering

In uitzonderlijke gevallen kunt u bijzondere bijstand krijgen voor de kosten die uw bewindvoerder moet maken voor het beheer van uw persoonsgebonden budget (pgb). De rechter moet toestemming geven dat uw bewindvoerder deze kosten in rekening brengt. Voorwaarde is dat u de zorg alleen kunt krijgen met een pgb en niet in natura.

Verplichte bewijsstukken

 • Bewijs toestemming rechtbank
 • Factuur van de kosten
 • Zorgovereenkomst
 • Indicatiebesluit. Daarin staat bijvoorbeeld op welke zorg u recht heeft

Prothese bh

Draagt u een prothese bh? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de prothese zelf.

Verplichte bewijsstukken

 • Een bonnetje van de prothese bh
 • Bewijs van vergoeding prothese door zorgverzekeraar

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Rechtsbijstand – eigen bijdrage

Als u deze bijstand aanvraagt, dan betaalt de overheid mee aan de kosten van een advocaat of mediator. En eventuele extra kosten, zoals griffierecht.

Verplichte bewijsstukken

 • Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand. Dit vraagt u bij uw advocaat op
 • Een factuur van uw advocaat of mediator

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden.
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Reiskosten voor bezoek aan gezinslid in een instelling of detentie

Verblijft uw gezinslid in een instelling of in detentie buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding van de reiskosten tot een maximum van twee keer per week. Let op: het gezinslid moet voorheen op hetzelfde adres als u ingeschreven hebben gestaan.

Verplichte bewijsstukken

Bewijs dat uw gezinslid in een instelling of detentie verblijft. Dit kunt u bijvoorbeeld opvragen bij de instelling waar uw gezinslid verblijft.

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden.
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Reiskosten – medisch

Bent u genoodzaakt een medisch specialist buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch te bezoeken omdat u deze hulp niet in onze gemeente kunt krijgen? En hebt u geen recht op een vergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan hebt u mogelijk recht op bijzondere bijstand. Reizen binnen de gemeente wordt niet vergoed.

Verplichte bewijsstukken

 • Verklaring van een specialist waarin staat dat de behandelingen niet in de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen plaatsvinden
 • Verklaring die laat zien hoe lang de behandeling duurt en hoe vaak deze moet plaatsvinden

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden.
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Sociale activiteiten volwassenen

Dit is een vergoeding van € 125,- per volwassene voor sportactiviteiten en hobbycursussen. Het gaat om activiteiten waar u cursusgeld of een abonnement voor betaalt. Losse entreekaartjes worden dus niet vergoed.

Verplichte bewijsstukken

 • Betaalbewijs van de sociale activiteit. Bijvoorbeeld een bankafschrift met het bewijs van de betaling van contributie.

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U verblijft in een zorginstelling

 • Bewijs van eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz).

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Tandarts- en brillenkosten

U kunt t/m december 2025 een vergoeding van noodzakelijke tandarts- en brillenkosten aanvragen. Dit is een tijdelijke regeling. Dit zijn de kosten die hoger zijn dan de maximumvergoeding van uw gemeentelijke zorgverzekering. Voor deze vergoeding plant u een telefonische intake in en kunt u geen digitale aanvraag doen. Meer informatie is te vinden op de pagina Bijzondere bijstand voor tandarts- of brillenkosten.

Verblijfsvergunning (kosten voor verlenging)

Moet u uw verblijfsvergunning verlengen en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor deze kosten. Deze vergoeding geldt alleen voor een verlenging voor bepaalde tijd of de eerst aanvraag van uw kind. De kosten voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit (naturalisatie) komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Verplichte bewijsstukken

 • Betaalbewijs legeskosten
 • Gespecificeerde nota(‘s) van de gemaakt kosten voor de verblijfsvergunning van de IND

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand van u en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij betaalbewijzen nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Wmo – eigen bijdrage

Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp? Moet u  hiervoor een eigen bijdrage betalen? Dan hebt u mogelijk recht op een vergoeding van deze eigen bijdrage. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekering dit vergoedt uit uw aanvullende verzekering. Vraag dit eerst even na.

Verplichte bewijsstukken

 • Beschikking eigen bijdrage CAK
 • Factuur eigen bijdrage CAK

 

U heeft geen bijstandsuitkering of uw inkomen en vermogen zijn niet bij ons bekend

 • Overzicht van netto-inkomsten per maand en uw eventuele partner
 • Wisselt uw inkomen? Dan hebben wij loonstroken nodig van de laatste drie maanden
 • Bankafschriften van alle rekeningen van de laatste twee maanden van u en uw eventuele partner

 

U werkt als zelfstandige

 • Een kopie van de laatste belastingaangifte van u en uw eventuele partner
 • De jaarstukken van uw inkomsten als zelfstandige over voorgaand jaar van u en uw eventuele partner die ook zelfstandige is

Moet u kosten maken voor iets wat niet in de lijst staat, maar wel echt noodzakelijk is? Bel dan naar (073) 615 51 55.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar zijn er speciale regelingen. Die vraagt u aan bij:

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

 • U kunt bewijsstukken opvragen bij bijvoorbeeld uw werkgever, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de bank. Lukt het niet om deze bewijsstukken aan te leveren? Vraag dan familie of vrienden om u hierbij te helpen.
 • Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Bel dan tijdens kantooruren naar (073) 615 51 55. Wij kijken dan samen met u wat de beste manier is om u te helpen met uw aanvraag.
 • U kunt ook langskomen bij een van de wijkpleinen van Koo. Daar kunt u samen met een vrijwilliger de aanvraag op een computer invoeren. Kijk op de website van Koo voor de openingstijden van de wijkpleinen. Bellen naar Koo kan ook: (073) 206 88 88.
 • Er is ook onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk. Dit is iemand die u helpt bij het voorbereiden. Hij of zij adviseert u over de mogelijkheden en oplossingen. Ook kan deze persoon met u meegaan naar afspraken of helpen met het aanvragen van zorg en ondersteuning en het invullen van formulieren. Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruik maken? Bel naar het informatie- en adviespunt Koo: (073) 206 88 88. Voor meer informatie kijk op de website van Koo.

Draagkracht

Als we uw aanvraag behandelen rekenen we uit of u zelf ook iets kunt betalen. Dat noemen we draagkracht. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen en spaargeld. De inkomsten die we niet meetellen in de berekening zijn: kinderbijslag, huurtoeslag en zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Afhandeling van uw aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat wij alle documenten hebben ontvangen. U ontvangt binnen 8 weken een brief met het besluit.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.