Centrum Rosmalen – Verkeer, parkeren en groen

We willen in de gemeente schoon, comfortabel en veilig vervoer. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn en blijven en dat het ook prettig en gezond wonen en leven is en blijft. Daarom nemen we verschillende maatregelen in het centrum van Rosmalen. Zo zorgen we voor een goede bereikbaarheid en een verkeersveilige situatie. Ook zorgen we voor meer groen in het centrum.

Maatregelen op hoofdlijnen

Begin 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders verschillende maatregelen aangekondigd voor het centrum van Rosmalen. Het gaat om:

 • Het geven van meer ruimte aan de fietsers en voetgangers van centrum Rosmalen;
 • Het meer aan laten sluiten van de parkeersituatie bij nieuwe behoeftes;
 • Het veilig en duidelijk inrichten van de centrumranden;
 • Het vergroenen van het centrum daar waar mogelijk.

Op de onderstaande kaart staan alle maatregelen per locatie vermeld met daarbij een toelichting. Een tekstuele uitleg van de beoogde veranderingen vindt u ook hieronder, bij vraag en antwoord. Daar vindt u tevens de meest gestelde vragen met antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of heeft u een opmerking? Laat dan gerust een reactie achter via het digitale contactformulier.

Vraag en antwoord

Waarom worden er maatregelen in het centrum genomen en hoe is het proces verlopen?

Wij zetten ons in om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het centrum van Rosmalen te verbeteren. We bieden hierbij ruimte aan de fiets en de voetganger. Ook vinden we een gezonde en prettige leefomgeving belangrijk en daar werken we hard aan.

In de afgelopen tijd is het centrum van Rosmalen behoorlijk gegroeid en zijn er de parkeer- en verkeerbehoeftes veranderd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft begin 2021 besloten hiervoor maatregelen te treffen. De brief van het college aan de raad (pdf) kunt u lezen.

De maatregelen voor het centrum zijn met het Centrum Management Rosmalen en Wijkraad Rosmalen Centrum & Hondsberg op verschillende momenten besproken en samen uitgewerkt om te komen tot een compleet en gedragen maatregelenpakket.

In de periode van 18 tot en met 29 november 2021 lag het voornemen-verkeersbesluit ter inzage. We hebben diverse zienswijzen ontvangen die we op dit moment bekijken. Daar waar mogelijk en nodig, passen we de plannen erop aan.

Wat zijn de maatregelen voor het centrum van Rosmalen?

Het pakket van maatregelen bestaat uit nieuwe regels voor verkeer en parkeren in het centrum, maar ook uit aanpassingen van de openbare ruimte. Op dit moment hebben we al een aantal maatregelen genomen. De maatregelen die we nog nemen zijn:

1. Aanscherping van het verkeersregime in het centrumgebied

Het gehele centrumgebied kent nu een zogeheten geslotenverklaring. Dit betekent dat er geen verkeer is toegestaan in het centrum met uitzondering van bestemmingsverkeer en fietsers.

Toekomstige situatie: Met het nieuwe verkeersregime verdwijnt het bord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ en in plaats daarvan gaan we werken met (tijdelijke) ontheffingen en zogeheten venstertijden wanneer verkeer is toegestaan.

Hiermee hebben we grip op het verkeer dat het centrum in gaat. Deze nieuwe werkwijze maakt de handhaving op het verbod eenvoudiger en praktischer. Alleen bepaalde herkenbare doelgroepen kunnen een ontheffing aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondernemers en bewoners, maar bijvoorbeeld ook taxi’s.

Voor het dorpsplein De Driesprong gaan we een stapje verder; Bromfietsverkeer staan we niet meer toe. Hiermee verbeteren we de veiligheid voor bezoekers van terrassen en horeca.

Binnen het centrumgebied is vooral ruimte om te verblijven. We beperken het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk. Het nieuwe regime geldt altijd. Verkeer is alleen toegestaan binnen venstertijden, tussen 7.00u - 12.00u en tussen 18.00u (koopavond vanaf 21.00u) – 22.00u. Tijdens deze tijden kunnen winkels en ondernemers bevoorraad worden. Voetgangers, fietsers zijn altijd welkom in het centrum. Dit geldt ook voor nood- en calamiteitendiensten.

Tot slot merken we het centrum aan als een ‘erf’. De maximumsnelheid is dan 15 km/u, fietsers en voetgangers mogen over de volledige breedte gebruikmaken van de weg en parkeren mag alleen op plaatsen die als parkeerplaats zijn uitgevoerd. Een erf sluit beter aan bij het gedrag van fietsers en voetgangers die als grootste verkeersgroep in het centrumgebied zijn.

2. Verplaatsing blauwe zone van Oude Dijk naar achter De Kentering

De verschuiving van het nieuwe winkelaanbod in het centrum heeft ook voor een verschuiving gezorgd in de parkeerbehoeftes. De blauwe zone bij de Oude Dijk wordt weinig gebruikt, terwijl het parkeerterrein achter De Kentering vaak vol staat. Er is meer behoefte aan kort parkeren (max. 2 uur) achter De Kentering.

Daarom nemen we het parkeerterrein achter De Kentering op in de blauwe zone zodat kort parkeren hier ook mogelijk is (max. 2 uur). De gehandicaptenparkeerplaatsen en de arts-parkeerplaatsen handhaven we op deze parkeerlocatie.

De Blauwe Zone bij de Oude Dijk wordt opgeheven. Centrumbezoekers die lang parkeren, kunnen zowel gebruikmaken van het Gildeplein als het parkeerterrein bij de Oude Dijk. Daarbij wordt ook de bestaande parkeerroute aangepast naar de juiste parkeerterreinen.

3. Verduidelijking entree inrijverbod

Op verschillende plekken rondom het centrum is met de inrichting duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is om het centrum in te rijden. De inrichting is ondersteunend aan de borden die aan de randen van het centrumgebied staan. De Dorpsstraat (noord), met de kruising Schoolstraat, is de laatste plek waar de inrichting nog niet aansluit op de bebording.
De Dorpsstraat (noord) voorzien we van een zogeheten inritconstructie. Dit is een drempel waar het trottoir doorloopt en waar voorrang verleend moet worden aan voetgangers en het overige verkeer.

Naast de bovengenoemde maatregelen, wordt er ook gewerkt aan:

4. Herinrichting van de Hoogstraat en een deel van de Raadhuisstraat

De Hoogstraat en een deel van de Raadhuisstraat zal in 2022/2023 een metamorfose ondergaan. De straat wordt compleet vernieuwd waarbij speciale aandacht wordt besteed aan groen en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Door de bouw van de nieuwe appartementencomplexen verdwijnt een gedeelte van het parkeerterrein. Parkeerplaatsen worden nagenoeg volledig gecompenseerd in de directe omgeving. De herinrichting wordt verder afgestemd met de Wijkraad, plaatselijke bewoners en ondernemers.

5. Herinrichting Torenstraat/Schoolstraat

Ook het pleintje aan de Schoolstraat, voor de Sint Lambertuskerk en achter bij de Jumbo, wordt heringericht en vergroend. De herinrichting wordt afgestemd met de Wijkraad, plaatselijke bewoners en ondernemers.

6. Kleinschalige vergroeningsmaatregelen

Op diverse kleinere locaties wordt met de afdeling wijkbeheer gekeken naar plekken om te vergroenen. Deze plekken liggen verspreid door het centrum. Zoals bijvoorbeeld het parkeerterrein Achter de Dorpsstraat. Het gaat dan om ingrepen die geen invloed hebben op het functioneren van de openbare ruimte en worden zelfstandig uitgevoerd.

Welke maatregelen zijn al genomen?

Er is al een aantal maatregelen uitgevoerd om te komen tot een veilig en bereikbaar centrum.

 1. Snel na opening van het nieuwe centrum in 2018 ontstond overlast van verkeer. Daar is direct op gereageerd en een geslotenverklaring, uitgezonderd bestemmingsverkeer, ingevoerd. Dat is nu toe aan een aanscherping.
 2. Samen met het groot onderhoud van de Venstraat is De Brouwerijstraat en Korte Venstraat in overleg met de omgeving heringericht. In de nieuwe inrichting is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen rijbaan en trottoir. Daarbij is tussen de inritten van de woningen groen aangebracht om foutparkeerders terug te dringen.
 3. De verouderde fietsenrekken (lock&go) werkten niet meer goed en werden weinig gebruikt. Deze zijn vervangen voor nieuwe fietsenrekken zodat er weer meer reguliere fietsenstallingsplaatsen zijn.
 4. Bij het groot onderhoud aan de Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat en de Dorpsstraat, is de entree van het centrum, Dorpsstraat (zuid), ter hoogte van Stichting Joost, verduidelijkt met een zogeheten inritconstructie.
 5. De bocht bij de Dorpsstraat (noord) en de Raadhuisstraat is aangepast en sluit aan bij het dorpsplein.

Welke straten vallen onder het gesloten gebied?

Het gebied blijft gelijk aan de huidige zone van de geslotenverklaring. De straten waar de geslotenverklaring geldt, zijn:

 • Harry Coppensstraat;
 • Dorpsstraat (uitgezonderd heel deel in het verlengde van de Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat);
 • Vreeburg;
 • Catelijnen;
 • Torenstraat;
 • Achter de Driesprong ter hoogte van het dorpsplein
 • De Driesprong;

U kunt een kaart (pdf) downloaden van de begrenzing van het gebied. Sommige doelgroepen kunnen een (tijdelijke) ontheffing aanvragen. Voor de Driesprong geldt een strenger verkeersbeleid; bromfietsverkeer laten we niet meer toe en hiervoor wordt geen ontheffing voor verleend. Dit verkleint de overlast en onveilige situaties bij onder andere de terrassen van de horeca.

Overdag zijn er twee vensters waarin alle verkeer ongehinderd (dus zonder ontheffing) het centrum in en uit kan rijden: tussen 7.00 - 12.00 uur en tussen 18.00 - 22.00 uur (koopavond vanaf 21h). 

Fietsen is in het centrum toegestaan, snorfietsen niet. Mag ik wel met mijn elektrische fiets het centrum in of met mijn scootmobiel?

Ja, elektrische fietsen die tot 25 km/u trapondersteuning bieden, laten we in het centrum toe. Zwaarder uitgevoerde elektrische fietsen worden gezien als snor- of bromfietsen en dat laten we vanwege de veiligheid niet toe. Als u een scootmobiel of gehandicaptenvoertuig heeft, dan bent u ook welkom in het centrum. Met een brommobiel, zoals een Biro of Aixam, mag u echter niet door het centrum rijden. 

Ik woon in het centrum, kan ik nog postpakketjes ontvangen of afhalen in een winkel?

Ja, u kunt nog steeds postpakketten ontvangen. Echter, reguliere post- of koeriersdiensten mogen alleen buiten de werkingstijden van de geslotenverklaring het centrum in, tussen 7.00u - 12.00u en tussen 18.00u (koopavond vanaf 21.00u) – 22.00u. Post- en koeriersdiensten moeten hier rekening mee houden. Wanneer u iets besteld en laat bezorgen, probeer dan ook, indien mogelijk de bezorgdienst dan op de hoogte te stellen.

Klanten van winkels, die gekochte goederen willen ophalen, welke niet zonder auto kunnen worden vervoerd, kunnen alleen binnen de venstertijden plaatsvinden. We sturen er op aan dat het centrumgebied zo veel als mogelijk vrij is van gemotoriseerd verkeer.

Wie hebben recht op een (tijdelijke) ontheffing voor de geslotenverklaring?

Sommige doelgroepen hebben voorwaardelijk recht op een (tijdelijke) ontheffing voor de geslotenverklaring. De volgende doelgroepen zullen in aanmerking komen voor een langlopende ontheffing bij een aanvraag:

 • Calamiteitendiensten;
 • Gemeentelijke dienst- en onderhoudsdiensten;
 • Taxi’s;
 • Bewoner of ondernemer met eigen parkeergelegenheid (of gehandicaptenparkeerplaats op kenteken) binnen de geslotenverklaring;
 • Bezorgdiensten of bedrijven met een significante bezorgdienst (bijvoorbeeld maaltijdbezorging), gevestigd binnen de geslotenverklaring;
 • Erkende geld- en waardetransporteurs inclusief beveiligingsdiensten;
 • Ondernemingen of organisaties met bezorging of levering van versproducten en verse ingrediënten, waarbij dit een wezenlijk onderdeel is van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een bakkerij);
 • Ondernemingen of organisaties met bezorging of levering van medische middelen, waarbij dit een wezenlijk onderdeel is van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een apotheek);
 • Voertuigen ten behoeve van de weekmarkt.

In afwijking op bovenstaande, wordt er geen ontheffing verleend voor bromfietser op de Driesprong.

Een tijdelijke ontheffing wordt verleend ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden waarbij een voertuig nodig is en het werk niet binnen de venstertijden kan geschieden. De duur wordt bepaald aan de hand van de aanvraag en situatie. De kosten van een tijdelijke ontheffing bedragen moeten nog worden bepaald. Met deze ontheffing kunt u ook binnen het erf parkeren.

Een ontheffing kan ter zijner tijd schriftelijk worden aangevraagd via de pagina Ontheffingen. Een langlopende ontheffing kost € 14,25 en dient u elk jaar opnieuw te verlengen. De hoogte van de ontheffingskosten wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Als organisatie of bedrijf kunt u maximaal 10 ontheffingen aanvragen. U kunt de ontheffing koppelen aan elk type motorvoertuig. Het maximum aantal ontheffingen voor bewoners is gebaseerd op het aantal kentekens dat op dit adres staat (of houderschapsverklaring in het geval van een leaseauto).

We sturen er op aan dat het centrumgebied zo veel als mogelijk vrij is van gemotoriseerd verkeer. Winkels die geen recht hebben op een ontheffing dienen buiten de venstertijden te bevoorraden. Hetzelfde geldt voor reguliere postpakketen. De venstertijden zijn tussen 7.00u - 12.00u en tussen 18.00u (koopavond vanaf 21.00u) – 22.00u

Welke straten vallen (straks) onder de blauwe zone?

De volgende straten vallen (straks) onder de blauwe zone. Ook kunt u een kaart (pdf) downloaden:
•    Parkeerterrein De Markt;
•    Parkeerterrein achter de Jumbo, vanaf de Dorpsstraat;
•    Parkeerterrein achter de Kentering, vanuit de Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat;
•    Parkeerterrein Achter de Driesprong;
•    Hoogstraat (tussen Nieuwstraat en Raadhuisstraat);
•    Brouwerijstraat;
•    Raadhuisstraat (vanaf de Venstraat tot aan de Dorpsstraat);
•    Nieuwstraat;
•    Dorpsstraat (tussen Oude Dijk en Nieuwstraat);
•    Korte Nieuwstraat.

De blauwe zone geldt tijdens winkeltijden (ma t/m za, 9u – 18u en bij koopavonden tot 21u) en kent een parkeerduurbeperking van maximaal 2 uur. U gebruikt dan de parkeerschijf.

Wilt u langer parkeren dan 2 uur tijdens de werking van de blauwe zone? Parkeer dan buiten de blauwe zone, bijvoorbeeld op het parkeerterrein Oude Dijk of het Gildeplein.

Wordt betaald parkeren ingevoerd?

Nee, na de wijzigingen kunt u nog steeds gratis parkeren met een parkeerschijf. De tijden van de blauwe zone, tijdens winkeluren, en de maximum parkeertijd van 2 uur worden niet aangepast.
Wilt u langer dan twee uur parkeren? Dan kunt u gebruikmaken van de parkeerplaatsen buiten de blauwe zone, bijvoorbeeld op het Gildeplein of de Oude Dijk.

Kan ik of mijn bezoek een (tijdelijke) ontheffing krijgen voor de blauwe zone?

Ja, er is een langlopende ontheffing (1 jaar) aan te vragen wanneer u beroepsmatig hulpverlener bent die professionele zorg verleent op een adres gelegen in de betreffende zone of hulpverlener aangemerkt een arts, verloskundige, verpleegkundige of verzorgende. Dit kan ook wanneer u in het kader van mantelzorg zorg verleent aan een bewoner wonend binnen de blauwe zone. De bewoner toont zijn of haar hulpbehoevendheid aan met een op zijn of haar naam gestelde indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ-indicatie) of een bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning aan een hem/haar verleende beschikking.

Verder kent Rosmalen een beperkt ontheffingsbeleid voor de blauwe zone. Daarmee zijn de spelregels voor nagenoeg iedereen gelijk en functioneert de blauwe zone het meest optimaal waarvoor het bedoeld is (kort-parkeren stimuleren). Buiten de werkingstijden van de blauwe zone, kunt u wel langer parkeren dan 2 uur.

Een ontheffing kan ter zijner tijd schriftelijk worden aangevraagd via de pagina Ontheffingen. De kosten voor een langlopende ontheffing moet nog worden bepaald en vervalt elk jaar indien er niet wordt verlengd.

Een tijdelijke ontheffing wordt verleend ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden waarbij een voertuig nodig is en het werk niet buiten de blauwe zone kan geschieden. De duur wordt bepaald aan de hand van de aanvraag en situatie. De kosten van een tijdelijke ontheffing moeten nog worden bepaald.

Gaat de gemeente de gehandicaptenparkeerplaatsen aanpassen?

Nee, de bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen behouden we en er vinden geen wijzigingen plaats. Parkeert u op een gehandicaptenparkeerplaats in de blauwe zone? Let dan wel erop dat u de parkeerschijf gebruikt.

Blijft de gemeente deelmobiliteit stimuleren in (het centrum van) Rosmalen?

Ja, de gemeente zet zich in om duurzame vervoer te stimuleren. Wij blijven deze vorm van mobiliteit aanbieden en verder stimuleren. Zo kunt u bijvoorbeeld een elektrische deelscooter huren om snel en schoon van A naar B te komen. In het centrum geldt wel dat de geslotenverklaring, net zoals de andere verkeersregels en borden, van toepassing is voor de gebruikers van deelscooters. Zij mogen dus niet door het centrum rijden. Gebruikers moeten de deelscooter ook op een juiste wijze parkeren en ook buiten de gesloten verklaring. Het is onmogelijk om een rit af te sluiten als de elektrische deelscooter binnen de gesloten verklaring staat geparkeerd. Indien een elektrische deelscooter onverhoopt toch onjuist geparkeerd staat, bijvoorbeeld midden op de stoep, dan kunt u dit direct melden bij de aanbieder van de elektrische deelscooter. Zij zijn 24/7 bereikbaar en zijn dagelijks in Rosmalen om de elektrische deelscooters te verplaatsen.

Hoe gaat de gemeente handhaven?

Net als nu zal er in het centrum van Rosmalen door handhavers van Stadstoezicht worden gehandhaafd. Het gaat dan zowel om het parkeren als de handhaving van de geslotenverklaring. Het nieuwe regime maakt het voor de handhavers praktischer en eenvoudiger om te handhaven. Handhaving op snelheid is een bevoegdheid van de politie. Ook de politie heeft aandacht voor het centrum.

Er zullen geplande handhavingsacties worden gehouden, maar ook in de reguliere wijkcontroles wordt het centrum meegenomen in de patrouillerondes. Omdat de ontheffingen digitaal gekoppeld worden aan een kenteken, hoeft u uw ontheffing c.q. vignet niet mee te nemen tijdens uw verplaatsingen.

Wat is het (vervolg)proces en wanneer worden de maatregelen uitgevoerd?

We voeren de maatregelen in 2022 uit. Daarvoor doorlopen we eerst nog de procedure van de benodigde verkeerbesluiten. In de periode van 18 tot en met 29 november 2021 lag het voornemen-verkeersbesluit ter inzage. We hebben diverse zienswijzen ontvangen die we op dit moment bekijken. Daar waar mogelijk en nodig, passen we de plannen erop aan.
Hierna maken we de nieuwe plannen bekend en nemen we het officiële verkeersbesluit.

Kan ik nog reageren of bezwaar maken tegen de plannen?

De zienswijzeperiode van het voornemen-verkeersbesluit is verstreken. Dat betekent dat u op dit moment geen bezwaar kunt maken. We bekijken nu de ontvangen zienswijzen. Daarna nemen we het officiële verkeersbesluit. Als we het officiële verkeersbesluit publiceren kunt u hierop wel bezwaar maken.  

Toegankelijkheid

Onderstaande PDF's bij downloads voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het u niet om deze pdf's te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitale contactformulier