Nuland Oost herziening 2022, vastgesteld exploitatieplan

Kaart ligging plangebied 1 Nuland Oost herziening 2022Kaart ligging plangebied 1 Nuland Oost herziening 2022Kennisgeving op grond van artikel 6.14 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het exploitatieplan ‘Nuland Oost herziening 2022’ (NL.IMRO.0796.0002532-1401) met ingang van 24 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Vastgesteld exploitatieplan

De gemeenteraad heeft het exploitatieplan ‘Nuland Oost herziening 2022’ op 13 december 2022 vastgesteld. Het plangebied van het exploitatieplan bevat de gehele woonwijk Pelgrimsche Hoeve en een gedeelte van het bedrijventerrein de Terp.

Het exploitatieplan geeft de gemeente een wettelijke basis voor het verhalen van kosten en het stellen van eisen en regels. De noodzaak om het exploitatieplan vast te stellen vloeit voort uit het feit, dat er met één eigenaar van een tweetal percelen binnen het deelgebied Pelgrimsche Hoeve geen anterieure exploitatieovereenkomst over kostenverhaal en locatie-eisen is gesloten, terwijl op deze percelen wel bouwmogelijkheden zijn geprojecteerd. Overigens is een deel van de bij die eigenaar in eigendom zijnde percelen benodigd voor de aanleg van toekomstige openbare ruimte.

Ook is er een noodzaak tot het stellen van locatie-eisen die gelden bij zelfrealisatie door de grondeigenaar.

Het vastgestelde uitwerkingsplan en het vastgestelde exploitatieplan en liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het exploitatieplan?

Wilt u beroep instellen tegen het exploitatieplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpexploitatieplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpexploitatieplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het exploitatieplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde exploitatieplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.