Nuland Oost herziening 2023, vastgesteld exploitatieplan

Kaart ligging plangebied 1 Nuland Oost herziening 2022Kaart ligging plangebied 1 Nuland Oost herziening 2022Kennisgeving op grond van artikel 6.14 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het exploitatieplan ‘Nuland Oost herziening 2023’ (NL.IMRO.0796.0002550-1401) met ingang van 6 november 2023 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Vastgesteld exploitatieplan

De gemeenteraad heeft het exploitatieplan ‘Nuland Oost herziening 2023’ op 10 oktober 2023 vastgesteld. Het plangebied van het exploitatieplan bevat de gehele woonwijk Pelgrimsche Hoeve en een gedeelte van het bedrijventerrein de Terp.

Het exploitatieplan geeft de gemeente een wettelijke basis voor het verhalen van kosten en het stellen van eisen en regels. De noodzaak om het exploitatieplan vast te stellen vloeit voort uit het feit, dat er met één eigenaar van een tweetal percelen binnen het deelgebied Pelgrimsche Hoeve geen anterieure exploitatieovereenkomst over kostenverhaal en locatie-eisen is gesloten, terwijl op deze percelen wel bouwmogelijkheden zijn geprojecteerd. Overigens is een deel van de bij die eigenaar in eigendom zijnde percelen benodigd voor de aanleg van toekomstige openbare ruimte. Ook is er een noodzaak tot het stellen van locatie-eisen die gelden bij zelfrealisatie door de grondeigenaar.

Het vastgestelde exploitatieplan met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het exploitatieplan?

Wilt u beroep instellen tegen het exploitatieplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het herziene exploitatieplan 2023 heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde exploitatieplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.