Noodopvang asielzoekers

Sinds 28 februari vorig jaar is er een noodopvanglocatie op het oude Hypeco-terrein. Deze locatie ligt in de buurt van Autotron Rosmalen. Hier verblijven 300 asielzoekers en statushouders. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) vangt hier met name gezinnen met kinderen op. Het gaat goed op deze plek; dat beeld krijgen we terug van de vrijwilligers, omwonenden en professionals die zich met de opvang bezig houden. Het is er rustig en veilig. Kinderen krijgen onderwijs, en voor jong en oud is er een mix aan activiteiten.

De noodopvang is tijdelijk verlengd. De opvang op het oude Hypecoterrein eindigt op 1 maart 2024. Waarbij de opvang blijft zoals die nu is, in grootte en aantal mensen die er zijn.

Noodopvang gaat weg wanneer nieuwe plek klaar is

Nederland zit in een opvangcrisis. Hier willen we samen uitkomen en blijven. Daarom zijn hier afspraken over gemaakt door het Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s. Die afspraken zijn hard nodig. Er ligt een toenemende vraag vanuit het Rijk om opvang en huisvesting te bieden aan vluchtelingen. Het gaat om opvang voor korte en langere duur.

Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland, dus ook aan ’s-Hertogenbosch. In onze gemeente gaat het om 600 plekken voor asielzoekers die wij meerdere jaren kunnen opvangen. En daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. Twee plekken zijn in beeld voor een meerjarige opvang van asielzoekers. Dat zijn:

 • Pettelaarpark 90. Hier kunnen 250 vluchtelingen maximaal vijf jaar terecht. We onderzoeken of zij er vanaf 1 januari 2024 kunnen komen.
 • Terrein Kruithoorn aan de Poeldonkweg. Het plan is hier 350 vluchtelingen op te vangen voor maximaal tien jaar. De datum wanneer vluchtelingen hier mogelijk opgevangen worden, is gepland derde kwartaal 2024.

Dat betekent dat op het Hypeco-terrein geen langdurige opvang van asielzoekers komt. Zodra de nieuwe opvangplekken klaar zijn voor gebruik, sluit hier de noopvang. We streven ernaar dat vluchtelingen die nu op de noodopvang verblijven vanaf 1 januari 2024 verhuizen naar Pettelaarpark 90.

Ga voor meer informatie naar de pagina Meerjarige opvang asielzoekers.

Ontmoeten en ontspanning

De diverse nieuwkomers in onze gemeente willen graag een plek vinden in onze samenleving. Ze zien er naar uit om de stad, ons land en onze cultuur en de mensen te leren kennen.

Onderwijs

De kinderen die worden opgevangen op het Hypeco-terrein zitten op basisscholen in de buurt. De jongeren in de leeftijd twaalf tot achttien jaar zijn ingestroomd bij de Internationale Schakelklas (ISK), die is gevestigd op de locatie van het Jeroen Bosch College.

Veelgestelde vragen

 • Waarom heeft het college dit besluit genomen?

  Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in deze landelijke vluchtelingenopvang. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld vangen we humaan op. Ook de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft zich uitgesproken voor humane opvang van vluchtelingen.

  Op dit moment onderzoeken we een aantal plekken voor langdurige opvang. Het oude Hypeco-terrein nemen we hierin niet mee. Dat betekent dat op deze plek geen langdurige opvang van asielzoekers zal komen. De noodopvang zal hier wel langer blijven; dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

  Hiervoor vraagt het COA een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning aan. Na het verlenen van deze vergunning, zijn er de wettelijke bezwaar-en beroepsmogelijkheden.

  Deze verlenging is nodig omdat voor deze vluchtelingen op dit moment geen onderdak elders mogelijk is. Zodra de nieuwe langdurige opvanglocatie(s) klaar zijn voor gebruik, sluit hier de noopvang.

 • Hoe is de veiligheid rond de noodopvang geregeld?

  Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsbedrijf Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie.

  Om de noodopvang zo goed mogelijk te laten verlopen voor buurtbewoners en asielzoekers, hebben we met het COA een aantal afspraken gemaakt. Zo zet het COA zich maximaal in om te voorkomen dat asielzoekers zich vervelen. Ook krijgen de bewoners begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland.

  Daarnaast komt een beheergroep. In deze beheergroep zitten mensen uit de buurt en medewerkers van COA, politie (wijkagent) en gemeente. De beheergroep bespreekt vragen, zorgen en ideeën van bewoners en ondernemers.

 • Wat doen de bewoners overdag?

  De mensen die in de opvang wonen, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, dan krijgen ze informatie over hun rechten en plichten. In de noodopvang gelden regels. De bewoners ontvangen die regels in hun eigen taal. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen verblijf. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

  Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan op en buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een nuttige tijdsbesteding. Asielzoekers mogen ook beperkt werken.

  Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet? Kijk op de website van het COA.

 • Wat is de precieze locatie van de noodopvang?

  De noodopvang zit op het oude terrein van Hypeco, dicht bij Autotron. De ontsluiting van de noodopvang verloopt via een eigen weg van Libéma. Deze komt uit bij de kruising van de Coppensdijk met Rijksweg-Zuid.

 • Welke groepen asielzoekers verblijven in de noodopvang?

  Op de noodopvanglocatie van het oude Hypeco-terrein verblijven 300 asielzoekers en statushouders. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) vangt hier met name gezinnen met kinderen op. Het gaat om mensen van verschillende leeftijden en nationaliteiten, die asiel aanvragen in Nederland.

 • Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, AZC’s – wat is wat?

  Vluchtelingen zijn mensen die vanwege oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Tijdens de behandeling van hun asielaanvraag wonen ze in asielzoekerscentra (azc’s). Vluchtelingen met een verblijfstatus in Nederland noemen we statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders van de azc’s naar woningen door de krappe woningmarkt laag, komt het COA opvangplekken te kort. Om toch iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang.  Het COA is wettelijk verplicht om asielzoekers op te vangen.

 • Wat is het COA?

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor opvang vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook de website van het COA.

 • Is er geen andere locatie beschikbaar voor deze groep mensen?

  De gewoner opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen. De belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in gewone asielzoekerscentra die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen die er niet of onvoldoende zijn. Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Normaal gesproken duurt dit traject langere tijd. Nu er snel extra opvangplaatsen nodig zijn, doet het COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor tijdelijk een aantal vluchtelingen opvang te bieden. Het oude terrein van Hypeco is geschikt omdat het de ruimte biedt om paviljoens neer te zetten waarmee we snel een grote groep mensen kunnen opvangen.

 • Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

  Bij een deel van de mensen is nog niet bekend hoe de procedure er precies uit ziet. Het kan zijn dat zij doorstromen naar een andere opvanglocatie. Mensen met een verblijfsvergunning kunnen doorstromen naar een eigen woning in de regio of elders in Nederland.

 • Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

  Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt mogelijke documenten. De mensen krijgen een coronatest, als het nodig is een tbc-controle en krijgen een medische controle. De asielzoekers worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

 • Mogen deze bewoners ook bezoek ontvangen?

  Ja, ze mogen bezoek ontvangen. Het COA kent een bezoekersregeling.

 • Kan ik ook helpen bij de opvang?

  In opvanglocaties voor asielzoekers zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich in voor asielzoekers. Dat gebeurt ook door organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden en/of spullen doneren? Kijk op de website van het COA.

 • Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

  Het is op de noodopvang helaas niet mogelijk om kleding en goederen het sorteren en te verdelen. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Als er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van dit soort organisaties. U leest meer hierover op de website van het COA.

 • Wilt u meer weten of hebt u vragen?

  Wilt u meer weten over de opvang van asielzoekers in Nederland? Raadpleeg de website van het COA.

  Hebt u vragen over de noodopvang op het oude Hypeco-terrein? Ga naar de contactpagina van het COA.

  U kunt uw vragen, opmerkingen of klachten ook mailen via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.