Omgevingsdialoog: plannen maken doet u in deze tijd niet meer alleen

Foto van man en vrouw in gesprek

Plannen maken doet u in deze tijd niet meer alleen. Initiatieven en ideeën die effect hebben op de omgeving vragen om samenwerking en afstemming. Dit doet u door met de omgeving die met uw plan te maken (kan) krijgen in gesprek te gaan. Dit gesprek aan gaan met uw omgeving noemen we de omgevingsdialoog. Denk bij uw omgeving aan bewoners, bedrijven en organisaties uit uw omgeving waarop uw plan invloed heeft. Dit gesprek voert u om uw plan te verbeteren en begrip te creëren in de buurt. U doet dit vroeg, dus wanneer plannen nog niet vastliggen.

Voor de initiatiefnemer

Heeft u een informatieve aanvraag(pdf) gedaan? Heeft u daarna een melding gehad van de gemeente waarin een verzoek staat om de omgevingsdialoog te starten? Na een positieve reactie op de informatieve aanvraag en melding van de gemeente kunt u de gegevens voor de omgevingsdialoog verzamelen. Het nu jouw verantwoordelijkheid als initiatiefnemer om de omgeving te betrekken bij uw plan. Wanneer u dit verzoek niet ontvangen hebt, hoeft u (nog) geen omgevingsdialoog te voeren.

Stappenplan voor initiatiefnemers

We geven initiatiefnemers van een nieuw omgevingsplan handvatten. Deze handvatten helpen u om de omgevingsdialoog aan te gaan met de omgeving. Deze zes stappen staan hieronder voor u beschreven. Meer over de omgevingsdialoog vindt u in deze handreiking. Hierin leest u hoe u een omgevingsdialoog voert. Maar ook wat bijvoorbeeld belangrijk is voor het eindverslag.

 

 

 1. U bepaalt wie de deelnemers zijn;
  Denk daarbij aan mensen die in de omgeving wonen en bedrijven die belang hebben bij uw idee. Maar ook aan bijvoorbeeld een belangenvereniging. Tip: vraag de gemeente (via het digitale contactformulier) met u mee te denken over wie (nog meer) goed zijn om te betrekken.
   
 2. U nodigt de deelnemers uit;
  U organiseert zelf de gesprekken. De gemeente kan u daarbij adviseren en bijvoorbeeld aanwezig zijn. Tip: Organiseer dit proces op tijd, zodat u iedereen voldoende mogelijkheden geeft om te reageren.
   
 3. U gaat in gesprek;
  Laat in een open gesprek de volgende punten aan bod komen: de uitleg van uw idee, de mogelijkheid om te reageren op uw ideeën door alle deelnemers en reacties van andere deelnemers.
   
 4. U maakt een verslag;
  Geef de resultaten van de gesprekken weer in een open en eerlijk verslag.
   
 5. U deelt het eindverslag;
  In het eindverslag worden de reacties van deelnemers meegenomen. Dit eindverslag deelt u met de deelnemers. Dit doet u zodat ze nog de mogelijkheid hebben om te reageren. U kunt besluiten om uw plan niet bij te stellen. Leg dan uit waarom u dat niet doet.
   
 6. U stuurt het eindverslag naar de gemeente.
  Het eindverslag kunt u per e-mail aanleveren bij de coördinator van uw informatieve aanvraag. De contactgegevens van de coördinator staan rechtsboven in de brief die u ontvangen heeft als reactie op uw informatieve aanvraag.

Hoe ziet de omgevingsdialoog er voor de omgeving uit?

Bent u benaderd bij een plan van een initiatiefnemer? Dan bent u in de mogelijkheid om uw mening over het plan te geven in een omgevingsdialoog. Door de initiatiefnemer van een plan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan een groepsgesprek, een-op-een gesprek of een onlinegesprek zijn. Een gesprek over het bouwen van een schuurtje vindt namelijk anders plaats dan de bouw van woningen. Het is van belang om te weten dat verschillende meningen op het plan gedeeld mogen worden met de initiatiefnemer. Als u niet reageert dan geeft dat de indruk dat u het er mee eens bent. Ook kunnen wij dan uw mening niet meewegen bij de beoordeling van de omgevingsdialoog.

In het gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod: uitleg over het plan, de mogelijkheid om te reageren op de ideeën door alle deelnemers en reacties van andere deelnemers. Als de gemeente uitspraken heeft gedaan over het idee dan geeft de initiatiefnemer dit ook aan. In de uitleg over het plan vertelt de initiatiefnemer aan u meer over de ruimtelijke impact, openbare orde en veiligheid en de mate waarin de wijk/buurt gaat veranderen. Wij hebben een handreiking voor de initiatiefnemers geschreven. Daarin leest de initiatiefnemer hoe hij de omgevingsdialoog kan organiseren. Ook leest hij wat wij uit het verslag willen halen voordat wij medewerking aan het idee geven.

De initiatiefnemer maakt een verslag van de omgevingsdialoog, waar hij alle (verschillende) reacties in opneemt. Dit kunnen positieve en negatieve reacties op het plan zijn. Op basis van de gesprekken en reacties met de omgeving onderzoekt hij of hij zijn idee kan aanpassen. Uiteindelijk schrijft de initiatiefnemer een eindverslag van de omgevingsdialoog. Hij schrijft daarin wie hij heeft uitgenodigd en hoe hij de omgevingsdialoog heeft gevoerd. Ook legt hij uit wat uit de omgevingsdialoog is gehaald: welke reacties zijn er binnengekomen en welke gevolgen hebben die gehad op zijn idee. Als hij ervoor kiest om het plan niet aan te passen op bepaalde punten, onderbouwt hij waarom daarvoor gekozen is. De initiatiefnemer stuurt u ook een verslag toe zodat u in kunt zien wat opgenomen is in het verslag.

De initiatiefnemer voegt het eindverslag bij zijn aanvraag bij de gemeente. Wij beoordelen dan het eindverslag. Heeft de omgeving voldoende mogelijkheid gekregen om op het idee van de initiatiefnemer te reageren? Wat heeft de initiatiefnemer met de ingekomen reacties gedaan? Past het idee gelet op de reacties voldoende in de omgeving? Daarna maken wij een besluit. Wij kunnen op drie manieren een besluit nemen over de omgevingsdialoog:

 1. Wij vinden het eindverslag goed en start de procedure op om medewerking aan het idee te verlenen. Wij voeren dan geen inspraakprocedure meer. We geven u dan nog de mogelijkheid om op het plan zienswijzen in te dienen of om hiertegen bezwaar te maken;
 2. Wij vinden het verslag niet compleet. We vragen de initiatiefnemer om opnieuw met de buurt in gesprek te gaan;
 3. Wij vinden dat de omgevingsdialoog niet goed is gevoerd. Wij zullen zelf met de omgeving in gesprek gaan, wat tot vertraging van het plan zal lijden.

Wettelijke mogelijkheden

De mensen in de omgeving van uw plan vooraf laten meedenken en meedoen, kan tot betere plannen, meer steun en soepeler procedures leiden. De gemeente kan echter alsnog besluiten om het plan in de inspraak te brengen, bijvoorbeeld bij tegenstrijdige belangen of niet volledige dialogen. Bovendien blijven mensen in de omgeving van uw initiatief de mogelijkheid houden om in beroep te gaan tegen een besluit van de gemeente over uw plan.

 

Vragen of meer informatie

Wanneer nog niet alles duidelijk is rondom de uitvoering van de omgevingsdialoog, neem dan contact op met Gemeente ’s-Hertogenbosch via het digitale contactformulier. U kunt hier ook terecht voor adviezen hoe de omgevingsdialoog uit te voeren.