Horeca en verkoop

Wilt u een horecazaak starten? Dan hebt u een vergunning nodig. Vraag een alcoholwetvergunning aan als u alcohol gaat schenken of verkopen. Voorbeelden zijn een café, restaurant, verenigingsgebouw of slijterij.

U hebt in ‘s-Hertogenbosch naast een Alcoholwetvergunning ook een exploitatievergunning nodig. Hebt u een horeca-inrichting waar geen alcohol geschonken wordt maar waar er wel sprake is van horeca-activiteiten, zoals een theehuis? Vraag dan alleen een exploitatievergunning aan.

Alcoholwetvergunning

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijterij hebt u een Alcoholwetvergunning (pdf) (voorheen vergunning Drank- en horecawet) nodig. Een Alcoholwetvergunning is pand- en ondernemers gebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming tot het gebruik van een horeca-inrichting. Een exploitatievergunning is pand- en ondernemersgebonden. Een exploitatievergunning is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigt de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting, dan moet u een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging ervan aanvragen.

Zonder een exploitatievergunning mag u uw horeca-inrichting niet openen en exploiteren.

Veelgestelde vragen aanvraag alcoholwet/exploitatievergunning

Wat moet ik aanleveren bij de eerste afspraak?

 • Huur-/pachtovereenkomst van het pand waaruit in ieder geval blijkt:
  • de persoonsgegevens van de verhuurder/ verpachter;
  • de huursom.
 • Huur-/ pachtovereenkomst van de inventaris waaruit in ieder geval blijkt:
  • de persoonsgegevens van de verhuurder/ verpachter;
  • de inventaris (gespecificeerd);
  • de huursom en waarborgsom.
 • Gebruiksovereenkomst.
 • Per leidinggevende, bestuurder of ondernemer een Verklaring leidinggevende model A (pdf) (bij Alcoholwet)
 • Bij overname of uitbreiding:
  • Winst- en verliesrekening met toelichting per het eind van de afgelopen 3 (boek)jaren.
  • Balans met toelichting per het eind van de afgelopen 3 (boek)jaren.
  • Overnameovereenkomst(en)
  • Betalingsbewijzen van de overname (bv. bankafschriften).
 • Organogram
 • (Kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters of vennootschapsakte). Als sprake is van een houder van 100 % van de aandelen, kun je volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
 • Bewijsstukken waaruit de bron van het eigen vermogen blijkt (bv. betalingsbewijzen en/of jaaropgaven en/of loonstroken en/of belastingaangiften).
 • Bewijsstukken waaruit de omvang van het eigen vermogen blijkt (bv. betalingsbewijzen en/of jaaropgaven en/of loonstroken en/of belastingaangiften).
 • Een (concept)financieringsovereenkomst met de bankinstelling.
 • Betalingsbewijzen waaruit blijkt dat je het bedrag van de financiering door de bankinstelling daadwerkelijk hebt ontvangen.
 • Per financier, niet zijnde een bankinstelling:
  • Een betalingsbewijs waaruit blijkt dat het door de financier betaalde bedrag daadwerkelijk is ontvangen.
  • De overeenkomst (indien deze is opgemaakt).
 • Per leidinggevende een SVH diploma.
 • Het aanvraagformulier (exploitatie en BIBOB+ bijlage) ondertekend door bestuurder of ondernemer.
 • ID’s van de natuurlijk personen.
 • Ondertekende arbeidscontracten waaruit ook de leidinggevende functie blijkt van de opgegeven leidinggevenden.
 • Inschrijving KvK waarop het horeca-adres terug te vinden is. (voorbereidende inschrijving).
 • Bouwtekening bij de aanvraag Alcoholwetvergunning met de exacte afmetingen en aantal m2 per lokaliteit. Gearceerd de gebruiksruimtes waar het publiek komt (tenminste 35m2 eis).

Waar moet ik rekening mee houden als ik een alcoholwet of exploitatievergunning wil aanvragen?

 • Het bestemmingsplan staat uw bedrijfsvoering toe;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (uw bezoekadres is het vestigingsadres);
 • U staat ingeschreven in het register sociale hygiëne;
 • Iedere leidinggevende (ook een bestuurder of ondernemer is een leidinggevende) van een commercieel horecabedrijf moet een Verklaring; leidinggevende model A invullen en ondertekenen;
 • Iedere leidinggevende van een slijtersbedrijf moet een Verklaring leidinggevende model A invullen en ondertekenen;
 • Iedere leidinggevende van een paracommerciële instelling moet een Verklaring leidinggevende model B invullen;
 • U hebt een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder.

Houd er rekening mee, dat we ook gegevens opvragen op grond van de Wet Bibob. 

Krijg ik direct na de afspraak de alcoholwetvergunning?

Nee, wanneer u tijdens de afspraak de documenten compleet ingeleverd worden nemen wij de aanvraag in behandeling. Vanaf het moment dat u de volledige aanvraag heeft ingediend gaat de formele behandeltijd van 8 weken in.

Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u hebt aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook wordt de inrichting gecontroleerd.

De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

Wat is de wet BIBOB?

Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd BIBOB onderzoek gehouden. BIBOB staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of eventueel crimineel geld wordt gestoken in de horeca-inrichting en/of de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Vul het vragenformulier (pdf) en de bijlage Bibob (pdf) in en neem deze mee naar de afspraak.

Ik wil een leidinggevende op mijn vergunning wijzigen? Hoe doe ik dat?

U kunt een leidinggevende op "mijn vergunning" wijzigen via dit wijzigingsformulier (pdf).

Bestemming pand

Een horecabedrijf mag niet zomaar in elk pand worden gevestigd. Het pand moet de juiste horeca-bestemming hebben. Wilt u weten welke bestemming een pand heeft? Zoek op de website van Ruimtelijke Plannen naar het pand en bijbehorend bestemmingsplan. Heeft het pand geen horecabestemming? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan om de bestemming van het pand te wijzigen. 

Terrasvergunning

Voor een terras dat bij een horecabedrijf hoort, hebt u een vergunning nodig. U kunt deze terrasvergunning alleen aanvragen, als u in het bezit bent van een exploitatievergunning. De terrasvergunning vraagt u via de knop hieronder aan. Hebt u een horecazaak met terrasvergunning overgenomen of wilt u een bestaand terras wijzigen? Stuur dan een e-mail met uw naam en bedrijfsgegevens via het digitaal contactformulier.

Als het terras is gelegen op gemeentegrond, moet u daarover zogenoemde precariobelasting betalen.

Door de aangepaste terrasregels hebben wij een toenemend aantal aanvragen voor (seizoens)terrassen ontvangen. Hierdoor is de verwerkingstijd 12 weken. Onze excuses voor het ongemak.

Kansspelautomaten

Voor het hebben van gokautomaten of gokkasten hebt u een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het digitaal formulier.

Ontheffing openingstijden

Wilt u uw horecazaak in het weekend langer open houden? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Neemt u contact op met het team Horeca van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, via het digitaal contactformulier.

Ontheffing geluidsregels

Er zijn landelijke regels voor de toegestane hoeveelheid geluid uit een horecazaak. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer op de website van de Overheid. Ook worden er elk jaar een aantal collectieve dagen vastgesteld waarop elke horecaondernemer de geluidsnormen mag loslaten. Verder mag u maximaal 4 keer per jaar ontheffing vragen van de geluidsvoorschriften. U moet voor deze momenten een melding doen via het digitaal formulier

Ontheffing buitenverlichting

We willen lichthinder van sport- en recreatieactiviteiten voorkomen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan de landelijke afspraken. Hierin staat dat de buitenverlichting bij sportverenigingen tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet mag branden. Maximaal 7 keer per jaar kun je een ontheffing aanvragen. Dit doe je door een melding te maken via het digitaal formulier.

Seksinrichting of escortbedrijf exploiteren

U hebt een vergunning nodig voor het houden van een seksinrichting of een escortbedrijf. Neem voor het aanvragen van deze vergunning contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via het digitaal contactformulier.

Kosten

Kijk voor de kosten van de vergunningen en ontheffingen op de website van de Overheid.

Toegankelijkheid van pdf-bestanden

Mocht u de informatie in de pfd-bestanden op deze pagina niet goed kunnen lezen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via dit digitaal contactformulier. We kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen.