Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Blokkenweg 4 en Blokkenweg 4a

De agrarische activiteiten aan de Blokkenweg 4 en 4a Rosmalen zijn beëindigd en het verzoek is ingediend om de niet-overtollige bebouwing te gebruiken voorKaartje waarop de ligging is te zien van buitengebied herziening Blokkenweg 4 en 4a vestiging van een handelsonderneming, hovenier c.q. loonwerker en voor opslag. Het betreft daarmee een omschakeling van één agrarisch bedrijf naar twee niet-agrarische bedrijven, die landschappelijk ingepast worden.

Met de voorgenomen ontwikkeling zal door de definitieve beëindiging van de veehouderijbedrijven ter plaatse een aanzienlijke milieuwinst worden behaald, met name op het gebied van geur en luchtkwaliteit. Stikstofrechten zijn vervallen. Daarnaast wordt met de gewenste invulling van de locaties een oplossing geboden voor de leegstaande voormalige agrarische bedrijfsbebouwing.

De planlocatie betreft de adressen Blokkenweg 4 en 4a in Rosmalen, gelegen ten oosten van het woningbouwplan De Groote Wielen.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Hieruit volgt dat voor dit plan geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 27 november zes weken in te zien.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling reageren.

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van het zaaknummer 15527548.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitaal formulier of www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 073 615 51 55 en vragen naar mevrouw A. Coppens van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. De stukken die ter inzage liggen kunt ook u vinden op de website van Ruimtelijke Plannen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.