Vastgesteld bestemmingsplan Brabantbad

Voor het gebied gelegen tussen de Van Grobbendoncklaan en de plas De IJzeren Vrouw heeft de gemeenteraad op 5 maart 2024 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemminsplan maakt de bouw van maximaal 195 woningen in drie woontorens mogelijk. Deze woontorens worden respectievelijk 60, 54 en 48 meter hoog. In de slankere sokkels onder de torens (eerste en tweede bouwlaag) zijn andere functies dan wonen toegestaan, zoals o.a. daghoreca en dienstverlenende en maatschappelijke functies.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. In het bij het raadsbesluit behorende Lijst van Wijzigingen, kunt u terug vinden welke wijzigingen zijn aangebracht.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 maart 2024 gedurende 6 weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u het vastgestelde bestemmingsplan op de website van Ruimtelijke Plannen (klik op het kruisje om de melding te sluiten) of op het Omgevingsloket (klik op het groene balkje “Regels op de kaart”).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op grond van artikel 4.6, lid 2 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft het oude recht van toepassing als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Aangezien het ontwerpbestemmingsplan Brabantbad voor 1 januari 2024 ter inzage heeft gelegen, zijn de bepalingen van de Omgevingswet voor dit plan daarom niet van toepassing.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.