Wijzigingsplan ‘Bruggensestraat 16A’ te Rosmalen, ontwerpwijzigingsplan en ontwerp omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 en op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Bruggensestraat 16A’ (NL.IMRO.0796.0002516-1301) samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met ingang van 14 november gedurende zes weken ter inzage liggen.

De besluiten worden gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning gelijk oploopt met de wijzigingsplanprocedure.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad respectievelijk het college van burgemeester en wethouders indienen.

Wilt u reageren op het ontwerpwijzigingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kunt u sturen naar: de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13687196.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook via de URL bereikbaar: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dan bellen met de heer D. Hegger van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel 06 - 31 14 24 53.

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning kunt u sturen naar: het college van burgemeester en wethouder van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook via de URL bereikbaar: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dan bellen met de heer D. Hegger van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel 06 - 31 14 24 53.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Wilt u de ontwerp omgevingsvergunning ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (onder plannummer NL.IMRO.0796.0002516-1301). Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden.