Gecoördineerd besluit vaststelling wijzigingsplan en omgevingsvergunning Bruggensestraat 16A te Rosmalen ter inzage

Kaart ligging Bruggensestraat 16A RosmalenAan de Bruggensestraat ongenummerd (tussen 16 en 18) wordt een nieuwe woning voorzien. De planlocatie is op dit moment in gebruik als tuin bij de woning aan de Bruggensestraat 18. Deze ontwikkeling van één extra woning in een bestaande woonomgeving sluit aan op het uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik. De ontwikkeling voldoet verder ook aan de voorwaarden zoals opgenomen in de geldende wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning (en bijbehorende stukken) liggen met ingang van 13 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op onze pagina van Ruimtelijke Plannen en het bestemmingsplan op de website van Ruimtelijke Plannen (onder plannummer NL.IMRO.0796.0002516-1401). Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden.

Wilt u de verleende omgevingsvergunning digitaal ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning, onder vermelding van het zaaknummer 079613873472. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe deze kan aanvragen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.