Bestemmingsplan Brugstraat 36 Vinkel

Op 10 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Brugstraat 36 Vinkel’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de dorpskern Vinkel. Het huidige agrarisch bedrijf binnen het plangebied bestaat uit een monumentale langgevelboerderij, verhard agrarisch erf, bedrijfsgebouwen en omliggende landbouwgrond.

Dit plan maakt de realisatie van een kleinschalige woningbouwontwikkeling aan het lint mogelijk, in combinatie met de beëindiging van het agrarisch bedrijf. Er zijn zes nieuwe woningen voorzien, in de vorm van een nieuwe vrijstaande woning, twee nieuwe tweekappers en de splitsing van de bestaande monumentale boerderij.

In het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve, een aantal wijzigingen aangebracht. De wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen hebben betrekking op de grootte en inpassing van de nieuwe vrijstaande woning aan de Van Rijckevorselweg. Deze beoogde vrijstaande woning is in omvang beperkt ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Eén ambtshalve wijziging komt voort uit overleg van de initiatiefnemer met omwonenden. De positie van deze woningen is in overleg met een omwonende wat gedraaid. De tweede ambtshalve wijziging is nodig vanwege een kleine wijziging in het Parapluplan Woningsplitsing, verkameren en parkeren, die in procedure gelijk oploopt. Die wijziging wordt daarom ook doorgevoerd in dit bestemmingsplan.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.