Buitengebied Maliskampsestraat 53

Het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied Mailskampsestraat 53 bestaat uit drie delen. Het perceel waar de bouw van vier vrijstaande woningen mogelijk wordt gemaakt, betreft het adres Maliskampsestraat 53. En twee locaties waar nieuwe natuur wordt aangelegd. Het betreft een perceel nabij de Kleine Wetering, en een gebied ten oosten van de T.M. Kortenhorstlaan (het Sprokkelboschveld).

Op het adres Maliskampsestraat 53 wordt een eigentijds boerenerf bestaande uit vier vrijstaande woningen gerealiseerd. De woningen worden binnen het voormalige agrarische bouwblok gepositioneerd. Buiten dit bouwblok wordt het perceel ingericht als natuurgebied, zodat wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing van de woningbouwontwikkeling.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, Maliskampsestraat 53’ kunt u vanaf 17 juli 2023 zes weken op internet en op het stadskantoor tijdens de beroepstermijn inzien. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt de stukken ook op de website van Ruimtelijke Plannen inzien. Hier kunt u ook de oorspronkelijke bestanden vinden.

Aan het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan gehecht. Dit plan is gelijktijdig vastgesteld.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig met een zienswijze tot de raad te wenden of als u bezwaar hebt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad op 4 juli 2023 heeft aangebracht, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

De wijzigingen zijn:

  • Verkleining plangebied
  • Aanpassing landschappelijk inpassingsplan, met name een profiel
  • Actualisatie stikstofdepositieonderzoek
  • Aanpassing LIR-berekening
  • Verplaatsing wandelpad

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.