Carnavalsloods Loonsestraat 3b Nuland

Aan de Loonsestraat 3b te Nuland staat sinds 2012 een carnavalsloods, waar de Nulandse gemeenschap haar carnavalswagens kan bouwen. Deze loods is destijds tijdelijk vergund, vooruitlopend op het vinden van een definitieve plek. Het college is van mening dat voor de definitieve locatie van de carnavalsloods de bestaande tijdelijke locatie de beste oplossing biedt. Hiermee wordt nieuw ruimtebeslag voorkomen en planologisch is de loods op deze locatie aanvaardbaar.

Voor het handhaven van de loods op de huidige locatie is een afwijking van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Er is een concept ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin de afwijking wordt gemotiveerd.

Ter voorbereiding daarop voert de gemeente een inspraakprocedure. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om op het plan te reageren. De concept ruimtelijke onderbouwing ligt volgens de gemeentelijke Inspraakverordening met ingang van maandag 4 februari 2019 gedurende vier weken ter inzage in het Stadskantoor en op deze site (onderaan deze pagina bij downloads.

Wilt u reageren? 

In de periode dat de concept ruimtelijke onderbouwing ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de concept ruimtelijke onderbouwing?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8132845.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie in te dienen via het digitale formulier met DigiD.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer T. Habraken, tel. (073) 615 56 26.