Coudewater (landgoed en boszone)

Ontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (ontwerpbestemmingsplan, incl. voornemen van verzoek tot grenswijziging) en de gemeentelijke Inspraakverordening (beeldkwaliteitplan).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Coudewater (landgoed en boszone)’ (NL.IMRO.0796.002477-1301), inclusief het voornemen van verzoek tot grenswijziging van het Natuur Netwerk Brabant en het concept beeldkwaliteitplan ‘Landgoed Coudewater’ met ingang van 1 november 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen. 

Het plangebied bestaat uit het Landgoed Coudewater en ligt ten zuiden van Rosmalen in de oksel van de A59 en de Berlicumseweg. De grenzen van het bestemmingsplan zijn als volgt: de rijksweg A59 aan de noordkant, de Berlicumseweg aan de westkant, de Groote Wetering aan de zuidkant en aan de oostkant de nieuwe golfbaan. Ook de boszone ten noorden van de Peter de Gorterstraat tot aan de kom van Maliskamp is onderdeel van het plangebied.

Het uitgangspunt is het duurzaam behouden en waar mogelijk versterken van de bijzondere kwaliteit van het landgoed. Op basis hiervan maakt het bestemmingsplan de herontwikkeling van het landgoed mogelijk met respect voor de monumentale waarden van gebouwen, bomen en groenstructuren.

In het bestemmingsplan is dit bereikt door bouwmogelijkheden fors te beperken, monumentale en structuurbepalende bomen te beschermen en de gebruiksmogelijkheden van te behouden monumentale en beeldbepalende panden te verruimen. Daarnaast worden mogelijkheden geboden voor de bouw van maximaal 408 nieuwe (zorg)woningen op de delen van het landgoed die minder waardevol zijn.

Het college van burgemeester en wethouders maakt tevens bekend dat zij voornemens is een verzoek bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te doen tot wijziging van de grens van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). 

Een deel van het perceel Berlicumseweg 13 en aangrenzende waterloop zijn in de provinciale Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant aangewezen als NNB. Reeds in het geldende bestemmingsplan hebben deze gronden de bestemmingen Water en Wonen. Omdat in het ontwerpbestemmingsplan ‘Coudewater (landgoed en boszone)’ wederom de bestemmingen Water en Wonen zijn opgenomen en het gebruik van de bijbehorende gronden als tuin is toegestaan, is sprake van een onterechte aanduiding als NNB. Voor het andere deel van de tuin is de geldende bestemming Wonen aangepast naar de bestemming Natuur en wordt de NNB aanduiding in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant gehandhaafd.

Inloopbijeenkomst

Vanwege de huidige coronamaatregelen kan de inloopbijeenkomst van woensdag 17 november aanstaande helaas niet doorgaan. Voor uw vragen kunt u contact opnemen met de in deze publicatie vermelde medewerkers.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan, inclusief het voornemen van verzoek tot grenswijziging van het Natuur Netwerk Brabant en het concept beeldkwaliteitplan ter inzage liggen, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad respectievelijk een inspraakreactie bij het college van burgemeester en wethouders indienen. 

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

 • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11223744.
 • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
 • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
 • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u op dinsdag en donderdag terecht bij mevrouw I. de Lange, tel. 06 3114 2430. 

Wilt u reageren op het concept beeldkwaliteitplan?

 • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11223744.
 • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).
 • Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen. Een inspraakreactie die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
 • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u op maandag, dinsdag en donderdag terecht bij mevrouw S.Cuijpers, tel. 073 615 5545. 

Wilt u reageren het voornemen van verzoek tot grenswijziging?

 • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11223744.
 • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
 • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
 • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u op dinsdag en donderdag terecht bij mevrouw I. de Lange, tel. 06 3114 2430. 

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief het voornemen van verzoek tot grenswijziging van het Natuur Netwerk Brabant en het concept beeldkwaliteitplan liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op de website van Ruimtelijke Plannen. Het voornemen van verzoek tot grenswijziging van het Natuur Netwerk Brabant en het concept beeldkwaliteitplan vindt u ook onderaan deze pagina onder Downloads.

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website van de Overheid.