Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan De Groote Wielen – Broekland – Indigoweg (herstelbesluit)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2023 een herstelbesluit heeft genomen waarmee het bestemmingsplan ‘De Groote Wielen – Broekland – Indigoweg’ gewijzigd is vastgesteld.

Het plangebied ligt aan de Indigoweg in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen en omvat de bouw van 7 woningen. 6 Twee-onder-een kapwoningen en één vrijstaande woning. De nieuwe woningen komen in een groene oeverhelling te liggen aan de Groote Wielenplas. Iedere woning ligt op een perceel met daar omheen gezamenlijke tuinen. Aan de bouw van deze woningen is al op 14 maart 2020 een omgevingsvergunning verleend.

In het bestemmingsplan zat een foutje. Op de juridische plankaart waren op twee plekken waar platte daken zijn toegestaan de maximale bouwhoogte weggevallen. Omdat daardoor mogelijk hogere bebouwing op deze plekken kon worden gebouwd dan gewenst, diende deze fout te worden herstelt.

In het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan is nu op die plekken een maximale hoogte van 4 meter opgenomen. Met het herstelbesluit is de fout weggenomen. Het gewijzigd bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor de al verleende omgevingsvergunning.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan kunt u vanaf 6 februari 2023 zes weken inzien in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.  De stukken kunt u ook vinden op de website van Ruimtelijke Plannen.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

U kunt alleen tegen dit herstelbesluit beroep instellen als u belanghebbende bent. U kunt ook alleen beroep indienen tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.