Notitie Reikwijdte en Detailniveau De Groote Wielen – Noordoosthoek

De gemeente ’s-Hertogenbosch is van plan om 1.800 tot 2.300 woningen te bouwen in De Groote Wielen –Noordoosthoek. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom ter voorbereiding op dinsdag 27 maart de Notitie Reikwijdte en Detailniveau De Groote Wielen – Noordoosthoek gepubliceerd. We denken in de tweede helft van 2018 te starten met een Omgevingseffectrapportage (OER)- en bestemmingsplanprocedure.

In 2011 is het (huidige) bestemmingsplan De Groote Wielen vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in maximaal 4.600 woningen, waarvan er nu ongeveer 2.900 woningen klaar zijn. In het huidige bestemmingsplan heeft de Noordoosthoek een agrarische bestemming. De ontwikkeling van de Noordoosthoek als woningbouwlocatie maakt geen deel uit van het huidige bestemmingsplan De Groote Wielen.

Als voorbereiding op de OER- en bestemmingsplanprocedure publiceert de gemeente de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Met deze notitie vraagt de gemeente advies aan professionals. De inbreng van de professionals geeft ons een goed beeld van belangrijke onderdelen in de OER- en bestemmingsplanprocedure.

U kunt een reactie (zienswijze) indienen op het voornemen om de effecten van woningbouwontwikkeling op de omgeving te onderzoeken en op de uitgangspunten in de NRD. Uw reactie moet binnen de termijn van ter inzage legging van de stukken worden ingediend, dus uiterlijk op 15 mei 2018.

We verwachten dat de OER- en bestemmingsplanprocedure in het laatste kwartaal van 2018 start.