De Groote Wielen Noordoosthoek

Vaststelling bestemmingsplan en Omgevingseffectenrapportage De Groote Wielen Noordoosthoek

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan De Groote Wielen Noordoosthoek gewijzigd vastgesteld. De gemeente wil hier 2300 tot 3000 woningen toestaan. Het vastgesteld bestemmingsplan is een Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte volgens de Crisis- en herstelwet.

Plangebied De Groote Wielen Noordoosthoek

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ontwerp is dat in het vastgesteld bestemmingsplan hoogtematen zijn opgenomen. Verder zijn aan de zuidzijde van de Empelsehoefweg de bestemmingen “Natuur” en “Water” toegevoegd. Het Ruimtelijk Functioneel Kwaliteitskader is meer concreet en vormt nu een bijlage van de regels. In de regels is voor de bestemming “Woongebied” een groennorm opgenomen van minimaal 40%. Voor de volledigheid wordt voor alle wijzigingen verwezen naar de “Lijst van wijzigingen” (bijlage 5 van het raadsbesluit).

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.