Tijdelijke woonlocatie De Meerendonk

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept bouwplan en de ruimtelijke motivering Tijdelijke woonlocatie De Meerendonk met ingang van 19 oktober 2020 gedurende twee weken ter inzage liggen.

Vanwege de aanhoudende druk op de woningmarkt willen de gemeente 's-Hertogenbosch en de woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen op korte termijn extra aanbod realiseren en een flexibele schil in de woningvoorraad door middel van woningen op tijdelijke woonlocaties. Op de locatie van het parkeerterrein naast Minitopia in de Meerendonk wil woningcorporatie BrabantWonen 50 woningen realiseren voor een periode van maximaal 10 jaar.

Deze flexwoningen passen niet in de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Daarom gaat de gemeente een procedure voeren waarin ze de aanwijzing van de tijdelijke woonlocatie nader motiveert en verantwoordt. Voorafgaand aan deze procedure start de gemeente eerst nog een inspraaktraject. Het inspraaktraject start op maandag 19 oktober 2020 en duurt tot en met maandag 2 november 2020. In deze periode liggen het concept bouwplan en de concept ruimtelijke motivering ter inzage. U kunt de stukken inzien onderaan deze pagina.

Wilt u reageren?

In de periode dat het concept bouwplan en de concept ruimtelijke motivering ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8783679.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor gebruikmaken van het digitaal formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij Edwin Persaud via telefoonnummer (073) 615 58 48.

Normaal liggen de stukken ter inzage bij het Stadskantoor. In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend. U kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is inzage in het Stadskantoor op dit moment niet altijd mogelijk. Als u niet in de gelegenheid bent om de stukken digitaal via www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen te raadplegen, neemt u dan contact op met Edwin Persaud via telefoonnummer (073) 615 58 48. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

Uitnodiging webinar maandag 26 oktober

Tijdens de terinzagelegging organiseren gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporatie BrabantWonen een digitale informatiebijeenkomst. In verband met de coronacrisis hebben we besloten om dit via een Webinar te doen. Graag nodigen we u hiervoor uit op maandag 26 oktober 2020 van 18.00 – 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over de flexwoningen, de toekomstige bewoners, de planning, de stedenbouwkundige opzet en de woningtypes. U kunt tijdens de online bijeenkomst via een chat vragen stellen.

Datum en tijdstip: maandag 26 oktober 2020 van 18.00-19.00 uur

Aanmelden: stuur uiterlijk woensdag 21 oktober 2020 een e-mail via het digitaal contactformulier om u aan te melden. U ontvangt dan maandag 26 oktober een link om het Webinar online bij te kunnen wonen.