Duyn en Daelseweg 35 Nuland, ontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Duyn en Daelseweg 35 Nuland’ (NL.IMRO.0796.0002515-1301) met ingang van 28 november 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Het plangebied betreft het perceel aan de Duyn en Daelseweg 35 in Nuland. Het plan maakt de bouw van een appartementengebouw met 15 appartementen mogelijk. De nieuwbouw bestaat uit twee bouwlagen met een kap.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. 

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11223744.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u op dinsdag en donderdag terecht bij mevrouw I. de Lange, tel. 06 3114 2430. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (alleen het ontwerpbestemmingsplan). 

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website Overheid.nl.