Ontwerpbestemmingsplan Duyn en Daelseweg naast nr. 14 te Nuland

Het plan betreft de bouw van 4 schuurwoningen en het plangebied zelf is een onbebouwd perceel aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. Aan de noordwestzijde van het plangebied liggen de bestaande woningen Duyn en Daelseweg 14 en 14A. Direct ten zuiden van het plangebied liggen zes vrijstaande nieuwbouwwoningen aan de Couwatershoeve 1 tot en met 6. Aan de noord- en oostzijde grenst het plangebied aan het sportpark ‘Duin en Dael’ van Nuland. De woningen komen te liggen aan een gezamenlijke erf, en staan compact geclusterd rondom het gezamenlijk erf. De 4 schuurwoningen komen op het achterste gedeelte van het plangebied, gezien vanuit de Duyn en Daelseweg.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Hieruit volgt dat voor dit plan geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 4 juli zes weken inzien.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan in kan worden gezien, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling reageren, bij de gemeenteraad.

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van het zaaknummer 13510434.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 073 615 51 55 en vragen naar mevrouw M. van de Ven.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. De stukken die ter inzage liggen kunt ook u vinden op de website van Ruimtelijke Plannen.