Vaststelling bestemmingsplan Duyn en Daelseweg Nuland

Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Duyn en Daelseweg 35 Nuland’ vastgesteld.

Het plan maakt de bouw van een appartementengebouw met 15 appartementen mogelijk op het perceel aan de Duyn en Daelseweg 35 in Nuland. De nieuwbouw bestaat uit twee bouwlagen met een kap.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt voor 6 weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de originele bestanden vinden).

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.
Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

​​​​​​​Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

•    als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
•    als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. 

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.