Evenementenplein Paleiskwartier, vastgesteld paraplubestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het paraplubestemmingsplan ‘Evenementenplein Paleiskwartier’ (NL.IMRO.0796.0002526-1401) op 14 mei 2024 (gewijzigd) vastgesteld. Het plangebied betreft het Residentieplein dat is gelegen in het Paleiskwartier te s’-Hertogenbosch, wat aan de westkant van het spoor ligt.

Het paraplubestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. In het bij het raadsbesluit behorende Lijst van Wijzigingen, kunt u terug vinden welke wijzigingen zijn aangebracht.

Evenementenplein dat ook een functie heeft als verblijfs- en ontmoetingsplek

Het paraplubestemmingsplan maakt het (planologisch) mogelijk dat op het Residentieplein in het Paleiskwartier evenementen onder bepaalde voorwaarden mogen plaatsvinden. Dit sluit aan bij de gewenste reuring, levendigheid, dynamiek en aantrekkelijkheid van het Paleiskwartier. Op het moment dat geen evenementen plaatsvinden fungeert het plein als verblijfs- en ontmoetingsplek voor de buurt.

Aan het houden van de evenementen worden wel voorwaarden verbonden die onaanvaardbare overlast voor de omgeving voorkomen. De voorwaarden gaan onder meer over het maximum aantal evenementen, de aard (type) en omvang van de evenementen, eindtijden, het op- en afbouwen, aantal bezoekers en toegelaten geluidsniveaus.

Denk bij type evenementen die zijn toegestaan aan een braderie, platenbeurs, wijkfeest of muziekfestival met versterkte muziek tot een vooraf bepaald maximaal geluidsniveau. Dance evenementen en evenementen met harde bastonen zijn uitgesloten, omdat deze niet passend zijn in de omgeving. Verder mogen per jaar maximaal 18 evenementen plaatsvinden en niet meer dan twee per maand. Daarnaast mogen evenementen niet langer dan drie- of vier achtereenvolgende dagen duren (afhankelijk van het type evenement). De eindtijd voor alle evenementen is 23:00 uur en op vrijdag, zaterdag en een weekdag waarop een nationale feestdag volgt: 24:00 uur.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde paraplubestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juni 2024 gedurende 6 weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u het vastgestelde paraplubestemmingsplan op de website van Ruimtelijke Plannen (klik op het kruisje om de melding te sluiten) of op de website van Omgevingsloket (klik op het groene balkje “Regels op de kaart”).

Beroep tegen het paraplubestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het paraplubestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerp paraplubestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerp paraplubestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het paraplubestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde paraplubestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op grond van artikel 4.6, lid 2 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft het oude recht van toepassing als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Aangezien het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Evenementenplein Paleiskwartier’ voor 1 januari 2024 ter inzage heeft gelegen, zijn de bepalingen van de Omgevingswet voor dit plan daarom niet van toepassing.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.