Evenementenplein Paleiskwartier, ontwerp paraplubestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Evenementenplein Paleiskwartier’ (NL.IMRO.0796.0002526-1301) met ingang van 11 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied betreft het Residentieplein dat is gelegen in het Paleiskwartier, wat aan de westkant van het spoor ligt.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep.

Evenementenplein

Het paraplubestemmingsplan maakt het (planologisch) mogelijk dat op het Residentieplein in het Paleiskwartier evenementen onder bepaalde voorwaarden mogen plaatsvinden. Dit sluit aan bij de gewenste reuring, levendigheid, dynamiek en aantrekkelijkheid van het Paleiskwartier.

Aan het houden van de evenementen worden wel voorwaarden verbonden die onaanvaardbare overlast voor de omgeving voorkomen. De voorwaarden gaan onder meer over het maximum aantal evenementen, de aard (type) en omvang van de evenementen, eindtijden, het op- en afbouwen, aantal bezoekers en toegelaten geluidsniveaus.

Denk bij type evenementen die zijn toegestaan aan een braderie, platenbeurs, wijkfeest of muziekfestival met versterkte muziek tot een maximaal geluidsniveau. Dance evenementen en evenementen met harde bastonen zijn uitgesloten, omdat deze niet passend zijn in de omgeving. Verder mogen per jaar maximaal 18 evenementen plaatsvinden en niet meer dan twee per maand. Daarnaast mogen evenementen niet langer dan drie- of vier dagen duren (afhankelijk van het type evenement). De eindtijd voor alle evenementen is 23:00 uur en op vrijdag, zaterdag en een weekdag waarop een nationale feestdag volgt: 24:00 uur.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerp paraplubestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerp paraplubestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 15568801.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer J. Sinke, tel. 06-31142461.

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Daarnaast vindt u op de website van Den Bosch een ‘vraag en antwoord’ rubriek. Hier zijn ook de vragen aan toegevoegd die tijdens de omgevingsdialoog in het voorjaar 2023 door de bewoners zijn gesteld. Hier vindt u wellicht ook antwoord op uw vragen.

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.