Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ (NL.IMRO.0796.0002440-1301) met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. Daarnaast heeft het college het Eindverslag inspraak vastgesteld waarin alle inspraakreacties zijn beantwoord.

Dit verslag is in te zien onderaan deze pagina (onder Downloads).

Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ ter inzage voor zienswijzen. De informatie over dit plan is op deze pagina te vinden.

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daaromheen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie verschillende aparte bestemmingsplannen.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11073217.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 51 55.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 10 juni 2021 ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen