Vastgesteld bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ (NL.IMRO.0796.0002440-1401) met ingang van 18 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld (op zijn grondgebied).

De gemeenteraden van Bernheze en Oss hebben het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ beiden op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld voor hun eigen grondgebied. Dit wordt bekendgemaakt in twee separate publicaties, vanuit de gemeenten Bernheze en Oss. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie aparte bestemmingsplannen.

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een ‘facet’-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daaromheen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone daaromheen ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss.

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken via de website van Ruimtelijke Plannen en via de projectwebsite van Heesch West. De Nota zienswijzen en de Lijst van wijzigingen zijn hieronder ook opgenomen onder Downloads.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Meer informatie?

Meer informatie, waaronder actualiteiten, vindt u op de projectwebsite van Heesch West. Voor specifieke vragen over het project kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.