Voorontwerpbestemmingsplan Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Heesch West wordt ontwikkeld tot een regionaal bedrijventerrein. Het bedrijventerrein Heesch West biedt in de komende 20 jaar ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase (rechtstreekse bestemming) en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht (na een wijzigingsprocedure) te ontwikkelen. Onderdeel hiervan is ook de realisatie van 3 windturbines, een drijvend zonnepark van 10 hectare, een tijdelijk zonnepark en een robuuste groen –en waterstructuur.

Op basis van de plannen is in de voorbije periode de Milieueffectrapportage (MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West opgesteld.

Wilt u reageren op de voorontwerpbestemmingsplannen?

De voorontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juni 2019 gedurende negen weken ter inzage. In de periode dat de voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de voorontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken en MER?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

De voorontwerpbestemmingsplannen liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op de website van Ruimtelijke Plannen.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie naar de website van Heesch West.