Ontwerpbestemmingsplan Heesch West met eindverslag inspraak en concept beleidsregels

Ontwerpbestemmingsplan Heesch West en Eindverslag inspraak

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ (NL.IMRO.0796.0002439-1301) met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. Daarnaast heeft het college het Eindverslag inspraak vastgesteld waarin alle inspraakreacties zijn beantwoord.

Dit verslag is in te zien onderaan deze pagina (onder Downloads).

Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ ter inzage voor zienswijzen. De informatie over dit plan is op deze pagina te vinden.

Daarnaast ligt ook een voornemen tot herbegrenzing van een aanduiding van de provinciale verordening ter inzage voor zienswijzen.

Bijbehorende concept beleidsregels

Ook liggen twee concept beleidsregels (stikstof en circulair kwaliteitsplan) voor het plan van Heesch West met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening. De beleidsregels horen bij het plan Heesch West.

Plan Heesch West

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht te ontwikkelen. De ontwikkeling kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven die zich in de toekomst kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. De ambitieuze kaders worden beschreven in het Circulair Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van het plan is de realisatie van een omvangrijk landschapspark van 65 hectare, waarin onder andere ook ruimte is voor een drijvend zonnepark van 5 hectare.

In de afgelopen 2 jaar is het plan, mede op basis van inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan, geoptimaliseerd en nader onderzocht. Dit heeft geleid tot het ontwerpbestemmingsplan Heesch West en een Aanvulling op de Milieueffectrapportage (MER).

Plangebied

Het plangebied van Heesch West is gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van 's-Hertogenbosch. De Bosschebaan valt deels binnen het plangebied. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut. De nieuwe situering van de Bosschebaan steekt zowel aan de oost- als aan de westzijde door de genoemde begrenzing heen; deze twee 'poten' maken ook onderdeel uit van het plangebied.

Wilt u reageren?

Ontwerpbestemmingsplan Heesch West

Het ontwerpbestemmingsplan Heesch West is door de gemeenten Oss, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk opgesteld binnen de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Vervolgens is het gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen, omdat de gronden van het plan in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze zijn gelegen.

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9466442.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 51 55.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 10 juni 2021 ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken via de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website: www.wetten.overheid.nl.

Indien u woonachtig bent in de gemeente Oss, verzoeken wij u de zienswijze in te dienen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch of gemeente Bernheze. De gemeente Oss beslist namelijk niet formeel over het bestemmingsplan, omdat Heesch West niet op het grondgebied van de gemeente Oss ligt.

Concept beleidsregels stikstof en circulair kwaliteitsplan

In de periode dat de concept beleidsregels ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’ en ‘Circulair Kwaliteitsplan Heesch West’ ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de concept beleidsregels?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9466442.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 51 55.

De concept beleidsregels liggen vanaf 10 juni 2021 ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina onder Downloads.

Voornemen tot herbegrenzing Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

In de periode dat het voornemen tot herbegrenzing ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het voornemen?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9466442.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 51 55.

Het voornemen tot herbegrenzing ligt vanaf 10 juni 2021 ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina onder Downloads.