Vastgesteld bestemmingsplan Heesch West met beleidsregels en hogere waardebesluiten geluid

Bestemmingsplan en wijziging provinciale verordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Heesch West’ (NL.IMRO.0796.0002439-1401) met ingang van 18 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan Heesch West op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld (op zijn grondgebied). De gemeenteraad van Bernheze heeft het bestemmingsplan Heesch West op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld voor zijn grondgebied. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant op 14 december 2021 ingestemd het verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch tot wijziging van het werkingsgebied ‘Verstedelijking afweegbaar’.

Het plangebied van het bestemmingsplan valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in twee verschillende aparte bestemmingsplannen.

Het plangebied is gelegen tussen ’s-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut. De nieuwe situering van de Bosschebaan steekt zowel aan de oost- als aan de westzijde door de genoemde begrenzing heen; deze twee ‘poten’ maken ook onderdeel uit van het plangebied.

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken via de website van Ruimtelijke Plannen en via de projectwebsite van Heesch West. De Nota zienswijzen en de Lijst van wijzigingen zijn hieronder ook opgenomen onder Downloads.

De stukken van het besluit van de wijziging van de provinciale verordening liggen vanaf 18 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De stukken zijn digitaal in te zien via de website van Noord-Brabant. Tegen dit besluit van de provincie is geen beroep mogelijk.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Beleidsregels

De gemeenteraden van Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben ook ingestemd met de bij het plan behorende beleidsregel Circulair Kwaliteitsplan Heesch West. Eerder stemden de colleges van B&W al in met de beleidsregel voor stikstof (‘Beleidsregel Stikstofgebruiksruimte Bedrijventerrein Heesch West’).

De beleidsregels worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en ook op Overheid.nl; en liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Op de vaststelling van deze beleidsregels is geen beroep mogelijk.

De beleidsregels en Eindverslag inspraak zijn ook hieronder opgenomen onder ‘Downloads’.

Hogere waardebesluiten geluid

Daarnaast zijn ook de hogere waarde besluiten voor geluid voor Heesch West door de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze vastgesteld. Dit betreffen: hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente ’s-Hertogenbosch), hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente Bernheze) en het hogere waarde besluit wegverkeerslawaai (gemeente Bernheze), met bijbehorende Nota zienswijzen.

De hogere waarde besluiten worden op 17 maart 2022 gepubliceerd op de website Overheid.nl. Vanaf 18 maart 2022 liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Gemeentehuis van de gemeente Bernheze

De besluiten hogere waarden en bijbehorende Nota zienswijzen zijn ook hieronder opgenomen onder ‘Downloads’.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder actualiteiten, vindt u op de website van Heesch West. Voor specifieke vragen over het project kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.