Vastgesteld bestemmingsplan Heeseind 35A en 37 te Nuland

De agrarische activiteiten aan Heeseind 35A en 37 in Nuland zijn beëindigd. Het betrof één bedrijf met twee bedrijfswoningen. Met het oog op de reeds aanwezige woonfuncties in de directe omgeving is de herontwikkeling van deze percelen naar een woonfunctie het meest logisch en wenselijk. Daartoe is dan ook een verzoek ingediend. Overtollige bebouwing wordt gesloopt en er mag een kleinschalig aan huis gebonden bedrijf van maximaal 200 m2 worden gevestigd. De locatie wordt landschappelijk ingepast.

Plattegrond kaartje ligging Heeseind 35a en 37 in Nuland

Met de voorgenomen ontwikkeling zal door de definitieve beëindiging van het veehouderijbedrijf ter plaatse een aanzienlijke milieuwinst worden behaald, met name op het gebied van geur en luchtkwaliteit. Daarnaast wordt met de gewenste invulling van de locatie een oplossing geboden voor de leegstaande voormalige agrarische bedrijfsbebouwing.

De planlocatie betreft de adressen Heeseind 35A en 37 in Nuland, gelegen ten noorden van de dorpskern Nuland.

Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 2 april 2024 vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Heeseind 35A en 37 te Nuland’ kunt u vanaf 15 april 2024 zes weken op internet en op het stadskantoor tijdens de beroepstermijn inzien. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt de stukken ook op de website van Omgevingsloket inzien. Hier kunt u ook de oorspronkelijke bestanden vinden.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig met een zienswijze tot de raad te wenden.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.