Henri Bayensstraat 3 Rosmalen (locatie De Vlieger)

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het voornemen om de voormalige locatie van basisschool De Vlieger tot herontwikkeling te brengen. Het huidige pand wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen twee aparte gebouwen terug. In een gebouw zullen 17 zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimte worden gerealiseerd ten behoeve van de Stichting Steengoed. In het andere gebouw zullen 19 appartementen in het sociale huursegment worden gerealiseerd door woningbouwcorporatie Zayaz.

Omdat het voorgenomen bouwplan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, is een uitgebreide afwijkingsprocedure nodig. Ter voorbereiding daarop voert de gemeente een inspraakprocedure. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om op het plan te reageren. Het concept bouwplan met bijbehorende stukken liggen volgens de gemeentelijke Inspraakverordening vanaf 7 oktober 2019 vier weken ter inzage. Deze documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden of indien u dat makkelijker vindt, komen inzien in het stadskantoor.

Inloopavond

Gedurende de inspraaktermijn vindt op 21 oktober 2019 een inloopavond plaats. Deze inloopbijeenkomst wordt van 18.00 – 20.00 uur gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Biechten.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren.

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: het College van Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9365284.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u desgewenst een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke ordening en stedenbouw, tel (073) 615 56 04.