Herontwikkeling Raadhuisstraat 15-19, vastgesteld bestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Raadhuisstraat 15-19’ (NL.IMRO.0796.0002438-1401) met ingang van 12 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Raadhuisstraat 15-19’ op 6 oktober 2020 vastgesteld. Dit plan maakt de ontwikkeling van 37 appartementen mogelijk aan de Raadhuisstraat en de Hoogstraat in het centrum van Rosmalen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.