Hoff van Hollantlaan 2-4, Rosmalen ontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoff van Hollantlaan 2-4, Rosmalen’ (NL.IMRO.0796.0002546-1301) met ingang van 11 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het plangebied is gelegen aan de Hoff van Hollantlaan 2-4 te Rosmalen. Het perceel bevindt zich aan de oostelijke rand van het centrum van de kern. Het plangebied ligt ten zuiden van de Hoff van Hollantlaan en wordt aan de noordzijde dan ook door deze straat begrensd. De zuidelijke grens wordt gevormd door de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen. Aan de oost- en westzijde wordt het plangebied begrensd door de aangrenzende percelen aan de Hoff van Hollantlaan.

Dit plan voorziet in de realisatie van maximaal 95 appartementen, verdeeld over twee blokken. Minimaal 55% van de woningen zal in het sociale huursegment dan wel als zorgwoning worden gerealiseerd. Minimaal 10% zal betaalbare koopwoningen betreffen. Beide bouwmassa’s zullen bestaan uit drie bouwlagen (bouwhoogte maximaal 10,5 meter). Het oostelijke bouwblok is groter en kent een royale binnentuin. Het westelijke blok is uitsluitend bedoeld voor zorgwonen.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 15300927.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op Overheid.nl.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.