Kanaalpark, Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan 8

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 30 januari het bestemmingsplan Kanaalpark, Burgemeester Jonkheer von Heijdenlaan 8 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan laat de bouw van een vrijstaande woning toe.

De locatie valt binnen het bestemmingsplan ‘Kanaalpark. Het kavel heeft de bestemming ‘Wonen” met de aanduiding “waarde archeologie en groenblauwe mantel”. Het westelijk deel van het perceel waar de woning komt te staan heeft de bestemming “Natuur”.

Onderdeel van dit plan is dat we stukken agrarische grond in het kanaalpark omzetten naar natuur. Dit om de natuur in het kanaalpark te versterken. Deze gronden liggen ten noorden van het Hooghemaal en zuidelijk tussen het Hooghemaal en de Intratuin in. Alle percelen sluiten aan op de natuur langs de Rosmalense Aa.

De aangebrachte wijzigingen op het bestemmingsplan zijn het invoegen van een beschermingsstrook voor de hoogspanningsleiding die loopt door een van de deelgebieden. En op de stukken die bestemd zijn voor natuur dubbelbestemmingen ‘Waarde Archeologie 2’ en ‘Groenblauwe mantel’ toegevoegd.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 19 februari 2024 zes weken ter inzage. Dit ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van het Omgevingsloket ((hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Luchtfoto van de ligging van het plangebied Kanaalpark Jonkheer von Heijdenlaan 8   Luchtfoto van de ligging van het plangebied Kanaalpark Jonkheer von Heijdenlaan 8

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp voor die datum ter inzage is gelegd, worden nog volgens het oude wettelijke regime (Wet ruimtelijke ordening) afgerond. Het voorliggende bestemmingsplan valt onder deze overgangsregeling.

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.