Kantoor aan Zuid Willemsvaart 263

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil medewerking verlenen aan het toestaan van een kantoorfunctie (ongeveer 198 m2) op de begane grond aan de Zuid Willemsvaart 263 in ’s-Hertogenbosch. Het pand staat in de huidige situatie op de begane grond – die bestemd is voor maatschappelijke functies - leeg. Gelet op de ligging van de bebouwing leent de locatie zich voor kantoorgebruik. Veel straten in de binnenstad worden gekarakteriseerd door een mix van functies op de begane grond zoals onder andere kantoren.

De functiewijziging heeft slechts een kleine bouwkundige ingreep tot gevolg. Voor het realiseren van het kantoor wordt een extra toegang gemaakt vanaf de Zuid Willemsvaart. Daarvoor worden de kozijnen aangepast. De hoofdopzet van de gevel wordt niet verstoord.

Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is de bestemming ‘Maatschappelijk’ van toepassing. Kantoren zijn niet toegestaan. Omdat kantoren op deze locatie niet in het bestemmingsplan passen, gaat de gemeente een procedure voeren om kantoren mogelijk te maken (reguliere buitenplanse afwijkingsprocedure artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2 Wabo , kruimelgeval). Voorafgaand aan deze procedure start de gemeente eerst nog een inspraaktraject. Het inspraaktraject start op 16 december 2019 en duurt tot en met 29 december 2019. In deze periode ligt de ruimtelijke motivering ter inzage. U kunt de stukken inzien op het Stadskantoor en via de pagina Ruimtelijke Plannen.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren.

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: het College van Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9126791.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u in verband met vakantie van mevr. N. van de Goor terecht bij mevr. H. Dijkman via telefoonnummer (073) 615 9822. Voor het maken van een afspraak met haar kunt u ook bellen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04.