Kindcentrum aan de Oosterplas

Goed onderwijs draagt bij aan het welzijn van jongeren en aan de ontwikkeling van talent. Goede huisvesting kan dit ondersteunen. Het schoolbestuur ATO Scholenkring en de gemeente hebben daarom het voornemen om een nieuw integraal Kindcentrum aan de Oosterplas te bouwen. In dit nieuwe centrum worden de fusieschool Aquamarijn en Oberon, de kinderopvang en een sportzaal ondergebracht. Het centrum waarin wij al onze duurzaamheidsambities proberen te realiseren wordt gebouwd op de locatie waar nu de basisschool Oberon aan de Waalstraat en de sportzaal aan de Rijnstraat staan. Deze gebouwen worden ten behoeve van de nieuwbouw gesloopt. Voor dit initiatief is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. In de ruimtelijke motivering motiveert het college deze afwijking. Dit document ligt samen met het concept bouwplan met ingang van 16 maart 2020 gedurende twee weken ter inzage op basis van de gemeentelijke inspraakverordening.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer: 9725357.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw M. Scholten via telefoonnummer (073) 615 32 51.