Koksteeg 64, Vinkel, ontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitskader

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Koksteeg 64, Vinkel’ (NL.IMRO.0796.0002517-1301), als ook het concept landschappelijk inpassingsplan & beeldkwaliteitskader herontwikkeling Koksteeg 64 Vinkel, met ingang van 27 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Het plangebied bevindt zich op het adres Koksteeg 64, met bijbehorende aangrenzende gronden voor de huidige agrarische activiteiten. Het plangebied ligt aan de oostrand van Vinkel, tegen de nieuwbouwwijk Vinkelse Slagen (fase 1) aan. Rondom het plangebied bevinden zich diverse functies: wonen, agrarische percelen en een sportpark. Ter plaatse van het plangebied zijn op dit moment nog een oorspronkelijke bedrijfswoning (boerderijwoning), meerdere agrarische stallen en één silo aanwezig.

Dit plan maakt de bouw van 13 nieuwe woningen mogelijk, waarbij alle voormalige agrarische opstallen worden verwijderd en alleen de bestaande boerderij behouden blijft. Het plan wordt met een ruime groene zone ingepast.

Voor het plan is een concept beeldkwaliteitskader opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling door de gemeenteraad onderdeel van de Welstandsnota van de gemeente ’s-Hertogenbosch en vormt daarmee het toetsingskader voor de Monumenten- en Welstandscommissie. Tegen het voornemen tot vaststelling kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13906241.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Wilt u reageren op het concept beeldkwaliteitskader?

In de periode dat het concept beeldkwaliteitskader ter inzage ligt, kunt u hierop schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13906241.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen. Een inspraakreactie die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitskader liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website van Overheid.nl.