Koksteeg 64, Vinkel, vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitskader

Luchtfoto plangebied Koksteeg 64 VinkelHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Koksteeg 64, Vinkel’ (NL.IMRO.0796.0002517-1401) met ingang van 27 december 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Koksteeg 64, Vinkel op 13 december 2022 (gewijzigd) vastgesteld.

Tevens heeft de raad op 13 december 2022 het Landschappelijk inpassingsplan en Beeldkwaliteitskader Herontwikkeling Koksteeg 64 Vinkel (ongewijzigd) vastgesteld en is het onderdeel geworden van het welstandsbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het vastgestelde beeldkwaliteitskader ligt eveneens vanaf 27 december 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied bevindt zich op het adres Koksteeg 64, met bijbehorende aangrenzende gronden voor de huidige agrarische activiteiten. Het plangebied ligt aan de oostrand van Vinkel, tegen de nieuwbouwwijk Vinkelse Slagen (fase 1) aan, aan de weg Koksteeg. Ter plaatse van het plangebied zijn op dit moment nog een oorspronkelijke bedrijfswoning (boerderijwoning), meerdere agrarische stallen en één silo aanwezig.

Dit plan maakt de bouw van 13 nieuwe woningen mogelijk, waarbij alle voormalige agrarische opstallen worden verwijderd en alleen de bestaande boerderij behouden blijft. Het plan wordt met een ruime groene zone ingepast.

Ambtshalve zijn twee ondergeschikte technische wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan, waardoor het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde beeldkwaliteitskader liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden) en informatie via onderstaande links.

Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan staat geen mogelijkheid van beroep of bezwaar open.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.