Bestemmingsplan Kruisstraat 52 Rosmalen

Het bestemmingsplan ‘Kruisstraat 52 te Rosmalen’ is vastgesteld op 16 september 2020. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Kruisstraat 50A en 52 te Rosmalen.

Op het perceel wordt de intensieve veehouderij gesaneerd en de bedrijfsbebouwing gedeeltelijk gesloopt, waarbij maximaal 30 stuks vleesvee wordt behouden. Het bestemmingsplan maakt de verkoop van streekgebonden producten mogelijk. Daarnaast maakt dit plan de uitbreiding van de bestaande Bed & Breakfast van 6 naar 12 slaapplaatsen mogelijk. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande bebouwing. Tot slot wordt de bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning. Een landschappelijk inrichtingsplan maakt deel uit van het plan. 

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen.

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via de website van Ruimtelijke Plannen te raadplegen, neem dan contact op met de heer F. Verheul, tel. (073) 615 9255. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.