Kruisstraat 60 te Rosmalen, ontwerpwijzigingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Kruisstraat 60 Rosmalen’ (NL.IMRO.0796.0002525-1301) met ingang van 18 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plan voorziet in de wijziging van het perceel van een agrarische bestemming naar een woonbestemming, waarbij in de monumentale boerderij twee burgerwoningen worden mogelijk gemaakt. 

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of
mondeling een zienswijze bij het college indienen. Wilt u reageren op het ontwerpwijzigingsplan?

•    Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13951386
•    Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
•    Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen. 
•    Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw I. Loos, tel. 06 52 30 72 53. 

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt
u de stukken op onze pagina Ruimtelijke plannen en op de website van Ruimtelijke plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).