Kruisstraat 9 – 9a Rosmalen, herstelbesluit wijzigingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.9a lid 1 juncto artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan Kruisstraat 9-9A, Rosmalen (NL.IMRO.0796.0002478-1402) met ingang van 18 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het wijzigingsplan Kruisstraat 9-9A op 12 maart 2024 opnieuw vastgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het oorspronkelijke vaststellingsbesluit.

De wijziging in het vastgestelde wijzigingsplan hebben betrekking op het volledig uitsluiten van geurgevoelige objecten binnen de geurcontour van het naastgelegen agrarische bedrijf. Voor het overige is het wijzigingsplan ongewijzigd gebleven.

Het herstelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (klik op het kruisje om de melding te sluiten) of op de website van het Omgevingsloket (klik op het groene balkje “Regels op de kaart”).

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders pas bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.