Kruisstraat 9 – 9a Rosmalen, vastgesteld wijzigingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.9a lid 1 juncto artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan ‘Kruisstraat 9 – 9a Rosmalen’ (NL.IMRO.0796.0002478-1401) met ingang van 14 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan Kruisstraat 9 – 9a Rosmalen op 25 januari 2022 gewijzigd vastgesteld. Het plangebied is gelegen aan de Kruisstraat 9 – 9a te Rosmalen en kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie F nummers 2396 en 2397.

Dit plan maakt de wijziging van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming mogelijk, waarbij een verhuurbedrijf van mobiele staloplossingen voor de paardensector wordt gevestigd.

De wijzigingen in het vastgestelde wijzigingsplan hebben betrekking op:

  • het uitsluiten van geurgevoelige functies in bijgebouwen binnen de geurcontour van het naastgelegen agrarische bedrijf;
  • het verbeteren van de borging van het landschappelijke kwaliteitsverbeteringsplan in de regels;
  • het opnemen van de archeologische dubbelbestemming in de verbeelding.

Daarnaast zijn enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd zoals het opnemen van de inritten in de bestemming `Groen’ en ondergeschikte tekstuele aanpassingen in de regels.

Het (gewijzigd) vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op onze pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders pas bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.