Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012 herziening Loonsestraat 5 Wolfdijk 2 Nuland

De naast elkaar gelegen agrarische bedrijven aan de Loonsestraat 5 te Nuland en de Wolfdijk 2 te Nuland zijn inmiddels beëindigd. Met het oog op de reeds aanwezige woonfuncties in de directe omgeving is de herontwikkeling van deze percelen naar een woonfunctie het meest logisch en wenselijk. Naast het duurzaam planologisch beëindigen van de agrarische bedrijven en de beoogde functiewijziging naar wonen, wordt de bestaande cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij aan de Loonsestraat 5 gesplitst in 2 woningen en wordt er een extra woning gerealiseerd op de plaats van de te slopen veestal ten zuiden van de woonboerderij aan de Loonsestraat 5.

De planlocaties zijn gelegen aan de Loonsestraat 5 te Nuland en Wolfdijk 2 te Nuland. Deze locaties liggen naast elkaar en worden van elkaar gescheiden door de Loonsestraat. Het plangebied ligt tussen de dorpskernen van Nuland en Geffen in het landelijk gebied van gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Hieruit volgt dat voor dit plan geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan, samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning en splitsing van de boerderij aan de Loonsestraat 5, is vanaf 3 juli zes weken in te zien.

Wilt u de ontwerp omgevingsvergunning ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning.

Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning kunnen worden ingezien, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling reageren.

Wilt u reageren op het bestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van het zaaknummer 13510434.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitaal formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 073 615 51 55 en vragen naar mevrouw A. Coppens van de afdeling Ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Wilt u reageren op de omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10357479.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitaal formulier.
  • Wilt u in een gesprek een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 073 615 51 55 en vragen naar mevrouw R. van Berben – van Beerendonk van de afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. De stukken die ter inzage liggen kunt ook u vinden op de website van Ruimtelijke Plannen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.