Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012 herziening Loonsestraat 5 en Wolfdijk 2 Nuland met verleende omgevingsvergunning

De naast elkaar gelegen agrarische bedrijven aan de Loonsestraat 5 te Nuland en de Wolfdijk 2 te Nuland zijn inmiddels beëindigd. Met het oog op de reeds aanwezige woonfuncties in de directe omgeving is de herontwikkeling van deze percelen naar een woonfunctie het meest logisch en wenselijk. Naast het duurzaam planologisch beëindigen van de agrarische bedrijven en de beoogde functiewijziging naar wonen, wordt de bestaande cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij aan de Loonsestraat 5 gesplitst in 2 woningen en wordt er een extra woning gerealiseerd op de plaats van de te slopen veestal ten zuiden van de woonboerderij aan de Loonsestraat 5.

De planlocaties liggen naast elkaar en worden van elkaar gescheiden door de Loonsestraat. Het plangebied ligt tussen de dorpskernen van Nuland en Geffen in het landelijk gebied van gemeente ’s-Hertogenbosch.

Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 12 december 2023 gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012 herziening Loonsestraat 5 Wolfdijk 2 Nuland’ kunt u vanaf 27 december 2023 zes weken online en op het stadskantoor tijdens de beroepstermijn inzien. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt de stukken ook op de website van Ruimtelijke Plannen inzien. Hier kunt u ook de oorspronkelijke bestanden vinden.

Gelijktijdig is een omgevingsvergunning verleend op grond van de gemeentelijke Coördinatieverordening. Ook die stukken liggen ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan met omgevingsvergunning? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig met een zienswijze tot de raad te wenden of als u zich niet kunt vinden in de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpstukken.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan met omgevingsvergunning ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.