Mozartsingel 3

Dit initiatief heeft betrekking op de voormalige schoollocatie aan de Mozartsingel 3 te 's-Hertogenbosch. Het is de bedoeling om het bestaande gebouw te slopen en te vervangen voor een kleinschalig initiatief voor maximaal 18 woonzorgappartementen.

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening; en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning?

De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken liggen ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze pagina www.s-hertogenbosch.nl/plannen of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Wilt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of tegen de verleende omgevingsvergunning? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp en/of die het college pas bij de verlening in het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.