Vastgesteld bestemmingsplan Natuurzone De Groote Wielen Noordoosthoek

Kaart van plangebied bestemmingsplan Natuurzone De Groote Wielen NoordoosthoekDe gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het voornemen de waterloop Hoefgraaf, die nu nog in het plangebied De Groote Wielen Noordoosthoek ligt, te verleggen en meer natuur aan te leggen. Deze verlegging van de waterloop en aanleggen van natuur is nodig om in het plangebied van de Groote Wielen woningen te kunnen ontwikkelen. Om der verlegging van de waterloop mogelijk te maken en de aanleg van de natuur te kunnen waarborgen heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op 9 mei 2023 het bestemmingsplan Natuurzone De Groote Wielen Noordoosthoek vastgesteld.

Het vastgesteld bestemmingsplan ligt vanaf 22 mei 2023 met bijbehorende stukken zes weken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er een avondopenstelling tot 20.00 uur. Op de website van Ruimtelijke Plannen kunt u ook de authentieke bestanden vinden.

Wilt u reageren?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u binnen de termijn dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.