Notitie reikwijdte en detailniveau MER Duurzame Polder

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Duurzame Polder gemeente ’s-Hertogenbosch.

Onderwerp

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt op grond van de Wet milieubeheer bekend dat de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss met het oog op de Duurzame Polder:

  1. activiteiten willen ondernemen waarvoor besluitvorming nodig is;
  2. voor de voorbereiding van die besluitvorming een milieueffectrapportage wordt gemaakt;
  3. en hiervoor een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is opgesteld.

Aanleiding

Sinds 2017 werken de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss aan plannen voor de Duurzame Polder. Dit in afstemming met de provincie, het rijk en de omgeving. De Duurzame Polder is door de gemeenteraden als gebied voor grootschalige opwekking van duurzame energie met windturbines aangewezen. Met een integrale gebiedsontwikkeling als onderdeel van de opdracht, ligt er ook een taak om andere kwaliteiten in het gebied te ontwikkelen. Deze plannen in de Duurzame Polder vragen om onderzoek naar de milieueffecten.

In het kader van de plan- en besluitvorming voor de Duurzame Polder wordt een m.e.r.-procedure (waarbij m.e.r. staat voor milieueffectrapportage) doorlopen en een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit is wettelijk verplicht vanwege de ontwikkeling van meer dan 20 windturbines  en omdat op voorhand negatieve effecten op omliggende Natura2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten. Daarvoor wordt later (mogelijk) een passende beoordeling opgesteld.

Los van de wettelijke verplichting willen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch met de m.e.r.-procedure onderzoek doen naar de mogelijke milieueffecten van verschillende varianten van de ontwikkeling van de Duurzame Polder. Zodanig dat de gemeenten in het plan- en besluitvormingstraject daarna alle informatie beschikbaar hebben om tot een zorgvuldige afweging en besluit te komen. En dat voor eenieder duidelijk en transparant is waar deze afweging en keuze op is gebaseerd. Dit is ook het doel van het MER: het volwaardig en vroegtijdig inbrengen van het milieubelang in plan- en besluitvorming.

De NRD bevat de kaders van en de onderzoeksmethodiek voor het MER: wat wordt in het MER onderzocht (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau).

Wilt u reageren op de NRD?

De NRD MER Duurzame Polder ligt van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage. De NRD is op deze pagina onderaan te raadplegen en ook via de website van Duurzame Polder.

De NRD ligt deze periode ook fysiek ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen reageren op de NRD door een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of er naar uw mening zaken of belangen over het hoofd worden gezien en suggesties doen. Natuurlijk kunt u ook andere relevante zaken naar voren brengen. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en overige contactgegevens en dat het gaat over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de MER Duurzame Polder.

Het indienen van een zienswijze kan op de volgende manieren:

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13767495. 
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitaal formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze). 
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen. 
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 51 55.  

Bewonersbijeenkomsten

De NRD voor de MER wordt ter inzage gelegd zodat eenieder kan reageren. Betrokkenheid van bewoners, initiatiefnemers, bedrijven, medeoverheden, organisaties en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de Duurzame Polder is wenselijk en belangrijk. De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss gaan daarom graag op bewonersbijeenkomsten met u in gesprek over de plannen voor de ontwikkeling van de Duurzame Polder.

De ontwikkeling van de Duurzame Polder vindt plaats met ontwerpende onderzoeken en milieueffectonderzoeken. We starten met het ontwerpen van de mogelijke landschapsinrichtingen en hierbij aansluitend met opstellingsvarianten van windturbines. De gevolgen voor de omgeving (milieueffect) wordt per ontwerp inzichtelijk gemaakt conform deze NRD. Dit is een herhalend proces van ontwerpen, milieueffecten beoordelen en bijsturen/wijzigen van de ontwerpen. Om eenieder bij dit proces te betrekken zijn er in september en oktober 2022 verschillende bijeenkomsten voor bewoners en ook is er een bijeenkomst met belangenorganisaties. Het plan van aanpak met daarbij het te doorlopen proces zal tijdens deze bijeenkomsten nader worden toegelicht. Meer informatie en de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden vindt u op de website van Duurzame Polder.

Advisering

Deze NRD wordt verder voorgelegd aan wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen. De adviezen over en reacties op de NRD worden betrokken bij het opstellen van het MER. De Commissie m.e.r. wordt later gevraagd advies te geven over reikwijdte en detailniveau op het moment dat het ontwerpend onderzoek van inrichtingsvarianten is afgerond en concreter duidelijk is wat in het MER wordt onderzocht.

Inlichtingen

Heeft u verder vragen over de Duurzame Polder neemt u dan contact op met de projectorganisatie via info@duurzamepolder.nl.