De Brand II

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Brand II’ voorziet in het mogelijk maken van een nieuw bedrijventerrein. Met een omvang van ongeveer 8 hectare, ten westen van het Maximakanaal, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein De Brand. Ook voorziet het plan in een planologisch beheersregime voor de natuurgebieden, agrarische gronden. En de verkeers-, groen- en watervoorzieningen tussen het nieuw geprojecteerde bedrijventerrein, het Maximakanaal en de rijksweg A59.

Geluidszone

Het nieuw geprojecteerde bedrijventerrein richt zich op (middel)zware industrie en logistieke bedrijven,
en leent zich ook voor watergebonden bedrijvigheid. Vanwege de ruime vestigingsmogelijkheden voor industrie kent het bedrijventerrein een geluidszone die zich uitstrekt buiten het plangebied en de gemeentegrens. Deze beoogde geluidszone is onderdeel van de planvorming en zal bij de besluitvorming omtrent vaststelling van het bestemmingsplan geformaliseerd worden.

Geen windturbines

Ten opzichte van het voorontwerpplan is de planopzet gewijzigd door het niet langer opnemen van ontwikkelingsmogelijkheden voor windmolens in het plangebied. Met de buurgemeente Sint-Michielsgestel is afgesproken dat er geen windturbines op of nabij de Brand worden geplaatst, zolang de raden van beide gemeenten zich niet hebben uitgesproken over de resultaten van het zoeken naar aanvullend draagvlak voor windmolens in het gebied.

Opwaardering van N279

Verder is van belang dat de planontwikkeling inspeelt op de provinciale plannen tot verdere opwaardering van de N279. Hierbij moet de verkeersdoorstroming bij de aansluiting van de provinciale weg op de rijksweg A2 verbeteren. Ook wordt de bereikbaarheid van het uit te breiden bedrijventerrein verbeterd, de verkeersveiligheid in de omgeving wordt vergroot. Ongewenst sluipverkeer wordt teruggedrongen.

Officiële kennisgeving

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 oktober 2016 gedurende 6 weken ter inzage. Tegen het plan kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Kijk voor de officiële kennisgeving hieronder bij Downloads.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.