Vastgesteld bestemmingsplan Orthen Links, Orthensedonk

Luchtfoto ligging Orthen Links Orthensedonk

Op 2 april 2024 is het bestemmingsplan Orthen Links, Orthensedonk vastgesteld door de gemeenteraad. Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan, is de woningcorporatie BrabantWonen van plan om op een deel van de locatie tussen de Orthensedonk, de Van Wandelenstraat en de Margarethalaan, een gebouw te realiseren met 22 sociale huurwoningen en een buurtkamer. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen met een vorm van autisme. De buurtkamer is bedoeld als huiskamer voor de buurt.

De drie woningen die nu nog in het gebied aan de Margarethalaan liggen, worden afgebroken. Het uiterlijk van het nieuwe gebouw (zoals de kleur en het materiaal) en ook de hoogte ervan, zal aansluiten bij de nieuwe stijl van Orthen Links.

Het gebouw krijgt drie bouwlagen en een plat dak. Het wordt zo ontworpen, dat inkijk vanuit het nieuwe gebouw in de tuinen die ernaast liggen voorkomen wordt.

Het platte dak van het nieuwe gebouw wijkt af van het beeldkwaliteitsplan dat een kap voorschrijft. Een andere dakvorm is wenselijk omdat dit de bijzondere functie van het gebouw (buurtkamer) voor de buurt benadrukt.

Schetstekening nieuw gebouw Orthen Links Orthensedonk

Het plan past niet in het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan Orthen Links, Orthensedonk maakt de ontwikkeling mogelijk.

Gelijk met het mogelijk maken van het bouwen door BrabantWonen van het nieuwe gebouw met 22 sociale huurwoningen en een buurtkamer, wordt het bestemmingsplan ook nog op een ander punt aangepast. Het zal na het in werking treden van het bestemmingsplan ‘Orthen Links, Orthensedonk’ namelijk niet meer mogelijk zijn om in de groenzone tegenover de ontwikkelingslocatie een gebouw te bouwen. Zo blijft het groen hier in de wijk behouden.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u vanaf 15 april 2024 in een periode van zes weken op internet en op het stadskantoor bekijken.

Beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

•              als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of

•              als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u ook vinden op de website van omgevingsloket (hier kunt u ook de originele bestanden vinden).

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.