Palazzo Deelplan F Paleiskwartier, vastgesteld uitwerkingsplan en verleende omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

Vastgesteld uitwerkingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het uitwerkingsplan ‘Palazzo, deelplan F Paleiskwartier’ (NL.IMRO.0796.0002506-1401) met ingang van 26 september 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitwerkingsplan ‘Palazzo, deelplan F Paleiskwartier’ op 13 september 2022 gewijzigd vastgesteld.

Het uitwerkingsplan maakt het mogelijk een duurzaam, stedelijk gebied met 233 diverse woningen en gemengde functies in de plinten te realiseren. De wijzigingen betreffen een aanscherping van het begrip “horeca”, waardoor deze beter aansluit op het horecabeleid van de gemeente. Bovendien is de verbeelding aangepast waardoor op de begane grond ook centrumfuncties zijn toegestaan.

Op grond van dit uitwerkingsplan is op 13 september 2022 eveneens een omgevingsvergunning verleend voor de ontwikkeling van de bovengenoemde bebouwing. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is ook meegenomen in de gecoördineerde voorbereiding van deze besluiten.

Coördinatieregeling

Beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid, op basis van de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch en de wettelijke grondslag van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening en liggen tegelijkertijd ter inzage.

Beroep tegen het uitwerkingsplan en/of de omgevingsvergunning?

Voor de mogelijkheid van beroep worden beide besluiten als één besluit aangemerkt. U kunt alleen beroep aantekenen als u belanghebbende bent, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning ingediend.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf 26 september 2022 zes weken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u het uitwerkingsplan onderaan deze pagina of op de website van Ruimtelijkeplannen  (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

Wilt u de verleende omgevingsvergunning digitaal ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe deze kan aanvragen.