Parallelweg 56A

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Parallelweg 56A te ’s-Hertogenbosch

Datum publicatie: 8 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft kennis van de terinzagelegging van de voorkeursrechtbeschikking d.d. 5 maart 2024, inhoudende de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht ter plaatse van de gronden gelegen aan de Parallelweg 56A te ’s-Hertogenbosch, en de op de beschikking betrekking hebbende stukken.

Gebied

De gronden die door de gemeenteraad zijn aangewezen zijn gelegen aan de Parallelweg 56A te ’s-Hertogenbosch en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op het tijdstip van inschrijving van de voorkeursrechtbeschikking in de openbare registers.

Terinzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en de rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie met daarin de aan de percelen toegedachte functie en overige relevante gegevens, kunt u onderaan de pagina raadplegen.

De stukken liggen ook ter inzage bij de balie van het Stadskantoor (Wolvenhoek 1 te ’s-Hertogenbosch).

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar, wanneer deze het perceel wenst te vervreemden, dit eerst aan de gemeente ’s-Hertogenbosch te koop moet aanbieden. De eigenaar ontvangt één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar tegen het raadsbesluit en voorlopige voorziening

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt door middel van toezending van het besluit aan de belanghebbenden (7 maart 2024), bij de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente ’s‑Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Indien u bezwaar heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost‑Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, afdeling bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Heeft u vragen?

Laat het ons gerust weten. U kunt hiervoor tijdens kantoortijden contact opnemen met de heer C.E. de Bok op telefoonnummer 073 – 615 52 98 of via het digitaal contactformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.