Vastgesteld wijzigingsplan Schotsheuvel ongenummerd (ten zuiden van Schotsheuvel 17 Nuland)

Tekening locatie Schotsheuvel ten zuiden van 17

Het wijzigingsplan ‘Schotsheuvel ongenummerd (ten zuiden van Schotsheuvel 17 Nuland)’ is door het college van burgemeester en wethouders tijdens de vergadering van 31 oktober 2023 ongewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 13 november 2023 gedurende zes weken ter inzage.

De eigenaar van Schotsheuvel 17 wil één extra woning realiseren, dit in combinatie met verkoop van een strook grond aan de gemeente. Dit plan is niet rechtstreeks mogelijk binnen het bestemmingsplan ‘Nuland Oost’. In dit zogenoemde ‘moederplan’ is voor de locatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dit is een bevoegdheid aan het college die het mogelijk maakt om aan de bestaande bestemming ‘Wonen’ via een wijzigingsplan een bouwvlak toe te voegen, aansluitend op het plan Pelgrimsche hoeve fase 4 en 5.

De grondgebonden woning aan een bestaand bebouwingslint sluit aan op het uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik en van inbreiding voor uitbreiding. De ontwikkeling past binnen het woningbouwprogramma.

Wilt u reageren?

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

De stukken die ter inzage liggen kunt ook u vinden op de website van Ruimtelijke Plannen.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.